ICT a strategické služby – Výzva III – prodloužení

Program ICT a strategické služby je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb, a tím urychlit rozvoj tohoto progresivního odvětví v České republice.

Podporu ve Výzvě III prodloužení bude možné získat na tyto aktivity:

 • vývoj software
 • zakládání a rozvoj center sdílených služeb a zakládání a rozvoj datových center s výrazným mezinárodním zaměřením
 • centrum oprav high-tech výrobků a technologií

Hlavní změny oproti původní Výzvě III:

 • pod aktivitu centra sdílených služeb nově spadá možnost zakládání a rozvoj datových center s výrazným mezinárodním zaměřením

Upozornění pro žadatele

Z důvodu vysokého počtu obdržených Registračních žádostí a překročení plánované alokace byl dne 18. 12. 2011 pozastaven příjem Registračních žádostí do III. Výzvy – prodloužení programu ICT a strategické služby.Opětovné spuštění příjmu Registračních žádostí bude záviset na alokaci této výzvy ve vztahu k vyhodnoceným projektům.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat
(příjemci podpory)
 • všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost
 • sídlo nebo bydliště příjemce podpory musí být v České republice
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • dotace 1,5 až 100 mil. Kč, u projektů realizovaných převážně v regionech se soustředěnou podporou státu (viz příloha č.9) až 150 mil. Kč
 • % ze způsobilých výdajů
 • procentuální výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období 2011-2013
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • pořizovací ceny specifikovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - zejména:
 • stavby a jejich rekonstrukce, nákup pozemků,
 • hardware a sítě,
 • licence, know-how software.

NEBO (nelze kombinovat)

 • hrubé mzdy zaměstnanců a povinné odvody zaměstnavatele

PRO OBĚ VARIANTY

 • nájem pozemků a budov
 • služby poradců, expertů, studie (pouze pro MSP)
 • přístup k informacím a databázím
Vstupní kritéria
 • vytvoření x nových pracovních míst dle velikosti podniku a podporované aktivity
 • minimální požadovaná investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Systém sběru žádostí
 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Bližší informace o podmínkách a výši podpory, způsobu příjmu žádostí a další specifikace jsou uvedeny ve Výzvě.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Výzva III – prodloužení v rámci OPPI pro program ICT a strategické služby

PDF dokument 579,26 kB 30.8.2011

Resumé – ICT a strategické služby Výzva III

Obsahuje základní stručné informace o Výzvě a Programu. Užitečné pro ty, kteří jsou na těchto stránkách poprvé.

PDF dokument 144,81 kB 1.9.2011

ICT a strategické služby – Výzva III – prodloužení – pokyny pro žadatele a příjemce dotace

PDF dokument 2,58 MB 7.7.2015

ICT a strategické služby – Výzva III – prodloužení – podmínky poskytnutí dotace

PDF dokument 425,58 kB 8.4.2013

Příloha č. 1 – Příloha I Smlouvy o ES

PDF dokument 182,2 kB 30.8.2011

Příloha č. 2 – Ocelářský průmysl

PDF dokument 169,89 kB 30.8.2011

Příloha č. 3 – Syntetická vlákna

PDF dokument 167,32 kB 30.8.2011

Příloha č. 4 – Způsobilé výdaje

PDF dokument 194,69 kB 30.8.2011

Příloha č. 5 – Výběrová kritéria – ICT

PDF dokument 258,4 kB 30.8.2011

Příloha č. 5 – Výběrová kritéria – Strategické služby

PDF dokument 258,71 kB 10.3.2010

Příloha č. 6 – Osnova podnikatelského záměru

PDF dokument 194,49 kB 30.8.2011

Příloha č. 7 – Transformace

PDF dokument 169,71 kB 30.8.2011

Příloha č. 8 – NACE nepodporované

PDF dokument 177,33 kB 30.8.2011

Příloha č. 9 – Regiony se soustředěnou podporou státu

PDF dokument 174,35 kB 30.8.2011

Příloha č. 10 – Definice datového centra

PDF dokument 182,14 kB 30.8.2011

Dokládání vazby projektů na Integrovaný plán rozvoje měst

PDF dokument 295,04 kB 30.3.2009

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platnost od 1. 4. 2011)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2011, vztahuje se na žádosti o platbu podané po 1. 4. 2011. Platí pro nově podané žádosti i žádosti vrácené na doplnění z důvodu opravy ve mzdových tabulkách.

MS Excel dokument 541 kB 19.4.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platí pro 1. verze Žádostí o platbu podaných od 01. 04. 2012)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2012, vztahuje se na Žádosti o platbu jejichž 1. verze byla podaná po 1. 4. 2012.

neznámý typ 559,46 kB 20.3.2012

Roční pracovní jednotka (RPJ) – vzorový příklad

MS Excel dokument 69,5 kB 11.12.2012

Příručka způsobilosti výdajů ICT a strategické služby Výzva III – prodloužení

PDF dokument 179,55 kB 14.2.2012

Tabulka splnění závazných ukazatelů (ZU) – program ICT a strategické služby

MS Word dokument 64,73 kB 2.10.2012