ICT a strategické služby – Výzva III – 2. prodloužení

Program ICT a strategické služby je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb, a tím urychlit rozvoj tohoto progresivního odvětví v České republice.

Podporu ve Výzvě III – 2. prodloužení bude možné získat na tyto aktivity:

 • vývoj software
 • zakládání a rozvoj center sdílených služeb a zakládání a rozvoj datových center s výrazným mezinárodním zaměřením
 • centrum oprav high-tech výrobků a technologií
Základní charakteristiky:
Kdo může žádat
(příjemci podpory)
 • všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost
 • sídlo nebo bydliště příjemce podpory musí být v České republice
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • dotace 1,5 až 100 mil. Kč, u projektů realizovaných převážně v regionech se soustředěnou podporou státu (viz příloha č. 9) až 150 mil. Kč
 • % ze způsobilých výdajů
 • procentuální výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období 2011-2013
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • pořizovací ceny specifikovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - zejména:
 • hardware a sítě,
 • licence, know-how software.

NEBO (nelze kombinovat)

 • hrubé mzdy zaměstnanců a povinné odvody zaměstnavatele

PRO OBĚ VARIANTY

 • nájem pozemků a budov
 • služby poradců, expertů, studie (pouze pro MSP)
 • přístup k informacím a databázím (pouze pro MSP)
Vstupní kritéria
 • vytvoření x nových pracovních míst dle velikosti podniku a podporované aktivity
 • minimální požadovaná investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Systém sběru žádostí
 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Bližší informace o podmínkách a výši podpory, způsobu příjmu žádostí a další specifikace jsou uvedeny ve Výzvě.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Tabulka RPJ

Tabulka prokazující splnění závazného ukazatele nových pracovních míst

neznámý typ 18,83 kB 1.10.2014

Výzva III – 2. prodloužení v rámci OPPI pro program ICT a strategické služby

PDF dokument 553,75 kB 31.10.2013

Resumé – ICT a strategické služby Výzva III – 2. Prodloužení

Obsahuje základní stručné informace o Výzvě a Programu. Užitečné pro ty, kteří jsou na těchto stránkách poprvé.

PDF dokument 144,6 kB 31.10.2013

Příloha č. 1 – Příloha I – Smlouvy o ES

PDF dokument 176,91 kB 31.10.2013

Příloha č. 2 – Definice ocelářského průmyslu

PDF dokument 170,02 kB 31.10.2013

Příloha č. 3 – Syntetická vlákna

PDF dokument 167,32 kB 31.10.2013

Příloha č. 4 – Způsobilé výdaje

PDF dokument 190,28 kB 13.1.2014

Příloha č. 5 – Výběrová kritéria – ICT

PDF dokument 259,52 kB 31.10.2013

Příloha č. 5 – Výběrová kritéria – strategické služby

PDF dokument 260,26 kB 31.10.2013

Příloha č. 6 – Osnova podnikatelského záměru

PDF dokument 194,39 kB 31.10.2013

Příloha č. 7 – Transformace

PDF dokument 169,72 kB 31.10.2013

Příloha č. 8 – CZ-NACE nepodporované

PDF dokument 177,38 kB 31.10.2013

Příloha č. 9 – Regiony se soustředěnou podporou státu

PDF dokument 174,29 kB 31.10.2013

Příloha č. 10 – Definice datového centra

PDF dokument 182,09 kB 31.10.2013

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platí pro 1. verze Žádostí o platbu podaných od 01. 04. 2012)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2012, vztahuje se na Žádosti o platbu jejichž 1. verze byla podaná po 1. 4. 2012.

neznámý typ 559,46 kB 1.11.2013

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace – specifická část programu ICT a SS, III. Výzva – 2. prodloužení

PDF dokument 2,82 MB 1.11.2013

Vzorové Podmínky poskytnutí dotace

PDF dokument 167,8 kB 13.1.2014