ICT a strategické služby – Výzva II

Program ICT a strategické služby je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb, a tím urychlit rozvoj tohoto progresivního odvětví v České republice.

Podporu ve Výzvě II bude možné získat na tyto aktivity:

 • vývoj software
 • centrum sdílených služeb
 • centrum oprav high-tech výrobků a technologií

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat
(příjemci podpory)
 • všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost
 • sídlo nebo bydliště příjemce podpory musí být v České republice
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • pořizovací ceny specifikovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - zejména:
 • stavby a jejich rekonstrukce, nákup pozemků,
 • hardware a sítě,
 • licence, know-how software.

NEBO (nelze kombinovat)

 • hrubé mzdy zaměstnanců a povinné odvody zaměstnavatele

PRO OBĚ VARIANTY

 • nájem pozemků a budov
 • služby poradců, expertů, studie (pouze pro MSP)
 • vybrané provozní náklady do výše dle pravidla de minimis (pouze pro MSP)
Vstupní kritéria
 • vytvoření x nových pracovních míst dle velikosti podniku a podporované aktivity
 • minimální požadovaná investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Systém sběru žádostí
 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Bližší informace o podmínkách a výši podpory, způsobu příjmu žádostí a další specifikace jsou uvedeny ve Výzvě.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

ICT a strategické služby - Program

PDF dokument 242,79 kB 7.1.2010

Výzva II v rámci OPPI pro program ICT a strategické služby

Stanovuje pravidla pro podávání žádostí do programu ICT a strategické služby v daném časovém období.

PDF dokument 566,15 kB 15.1.2009

Vzorové podmínky poskytnutí dotace

Dokument obsahuje vzorové podmínky pro schválené projekty v rámci programu ICT a strategické služby, které budou pro všechny příjemce dotace závazné.

PDF dokument 250,05 kB 3.2.2011

Příloha č. 1 - Příloha I Smlouvy o ES

Vymezení výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh je z Programu vyloučena.

PDF dokument 56,11 kB 15.1.2009

Příloha č. 2 - Ocelářský průmysl

Vymezení ocelářského průmyslu, který není v rámci Programu podporován.

PDF dokument 50,91 kB 15.1.2009

Příloha č. 3 - Syntetická vlákna

Vymezení průmyslu výroby syntetických vláken, který není v rámci Programu podporován.

PDF dokument 48,35 kB 15.1.2009

Příloha č. 4 - Pravidla způsobilých výdajů, č.j. 14413/09/08100

Obsahuje specifikaci způsobilých výdajů projektu včetně vysvětlujících komentářů.

PDF dokument 133,21 kB 8.2.2010

Příloha č. 5 - Výběrová kritéria - Tvorba ISICT řešení a aplikací

PDF dokument 245,53 kB 26.1.2009

Příloha č. 5 - Výběrová kritéria - Strategické služby

PDF dokument 245,6 kB 26.1.2009

Příloha č. 6 - Osnova podnikatelského záměru

Podrobný návod, jaké náležitosti musí popis projektu splňovat a jakou má mít strukturu.

PDF dokument 79,36 kB 15.1.2009

Příloha č. 7 - Transformace

Přesně definuje druhy transformace podniku ve sledovaném období, které nevylučují splnění kritérií příjemce podpory.

PDF dokument 50,03 kB 15.1.2009

Příloha č. 8 - NACE nepodporované

Výčet nepodporovaných kategorií dle specifikace CZ-NACE a upřesnění předmětu řešení projektu pro aktivity „Tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací“ a „strategické služby“.

PDF dokument 57,65 kB 15.1.2009

Pokyny pro žadatele v programu ICT a strategické služby II Výzva - zvláštní část

PDF dokument 2,55 MB 14.6.2012

Dokládání vazby projektů na Integrovaný plán rozvoje měst

PDF dokument 295,04 kB 30.3.2009

Vzor potvrzení města o zařazení projektu do IPRM

PDF dokument 89,87 kB 30.3.2009

Předchozí verze předepsaných mzdových tabulek

Souhrn všech předchozích verzí předepsaných mzdových tabulek, čestných prohlášení ke mzdovým nákladům a metodických příruček ke mzdovým nákladům. U všech dokumentů je uvedeno datum platnosti.

ZIP archiv 1,47 MB 4.1.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platnost od 1. 4. 2011)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2011, vztahuje se na žádosti o platbu podané po 1. 4. 2011. Platí pro nově podané žádosti i žádosti vrácené na doplnění z důvodu opravy ve mzdových tabulkách.

MS Excel dokument 541 kB 19.4.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platí pro 1. verze Žádostí o platbu podaných od 01. 04. 2012)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2012, vztahuje se na Žádosti o platbu jejichž 1. verze byla podaná po 1. 4. 2012.

neznámý typ 559,46 kB 20.3.2012

Roční pracovní jednotka (RPJ) – vzorový příklad

MS Excel dokument 69,5 kB 11.12.2012

Příručka způsobilosti výdajů

PDF dokument 190,3 kB 5.3.2012

Tabulka splnění závazných ukazatelů (ZU) – program ICT a strategické služby

MS Word dokument 64,73 kB 2.10.2012

Otázky a odpovědi

 
 • Jaký je rozdíl mezi programy ICT v podnicích a ICT a strategické služby?

  Podpora z programu ICT a strategické služby je narozdíl od programu ICT v podnicích  poskytována straně nabídky, tzn. firmám, které softwarové produkty nabízejí, nikoli těm, které ICT řešení nakupují. ICT v podnicích je určeno pro stranu poptávající, tj. subjektům nakupujících dané informační řešení.

 • Může požádat o podporu v rámci programu ICT a strategické služby žadatel, který nemá 2 uzavřená účetní období potřebná pro provedení ratingového hodnocení?

  Pokud žadatel k datu podání registrační žádosti podniká po dobu kratší než 2 uzavřená účetní období, bude rating zpracován z 2-letých finančních údajů za podnikatele, který/kteří v žadateli uplatňuje/uplatňují dohromady rozhodující vliv. U zahraničních subjektů předloží žadatel rating za zahraniční subjekt/subjekty, který/kteří v žadateli uplatňuje/uplatňují dohromady rozhodující vliv, provedený externí ratingovou agenturou, přičemž tento rating musí být převeden na hodnotící stupnici dle Moody’s nebo Standard&Poors. V případě, že bude prováděn rating u více podnikatelů, kteří v žadateli dohromady uplatňují rozhodující vliv, musí každý z těchto podnikatelů získat minimální požadované ratingové hodnocení.

 • Je možné získat z programu dotaci na licence a know-how?

   V rámci programu ICT a strategické služby je mezi způsobilé výdaje řazen také nehmotný majetek včetně pořizovací ceny licencí, patentů a nepatentovaného know-how, které jsou potřebné k vykonávání podporované činnosti v rámci platné výzvy.

 • Mohou žádat o dotaci také školy a univerzity?

  Žadatelem musí být podnikatelský subjekt definovaný podle Obchodního zákoníku, který má  oprávnění podnikat na území České republiky. Pokud tuto podmínku daná vzdělávací instituce nesplňuje, nemůže získat v rámci programu dotaci.

 • Bude při realizaci projektu nutná spolupráce žadatele s vysokou školou, výzkumným ústavem či jinou institucí podobného charakteru?

  Spolupráce se vzdělávacími institucemi není povinná, ale pokud se taková kooperace během projektu plánuje, doporučujeme žadateli uvést tuto informaci ve studii proveditelnosti a doložit ji příslušnými dokumenty. Prokázání této skutečnosti může pozitivně ovlivnit bodové hodnocení projektu.

 • Je dotace určená také na pokrytí nákladů vzniklých školením zaměstnanců?

  Školení je způsobilým výdajem pouze pokud je součástí kupní ceny hmotného či nehmotného majetku (HW, SW, licence). V rámci režimu de minimis budou podpořeny také náklady na externě nakupované služby poradců a expertů, které nemají povahu trvalých nebo opakujících se činností a přímo souvisí s faktickou realizací projektu. Náklady na pořízení školení  podporuje v širší míře program Educa.

 • Které typy projektů jsou podporovány?

  Podporovány jsou aktivity z oblasti tvorby a implementace softwarových řešení, zakládání a rozvoje center sdílených služeb (ve III. Výzvě s podmínkou výrazného mezinárodního zaměření, ve Výzvě III – prodloužení jsou v rámci této oblasti i datová centra) a zakládání a rozvoje center high-tech výrobků a technologií.  

 • Jaké je CZ-NACE vymezení žadatele?

  V programu ICT a strategické služby není uvedeno žádné omezení dle CZ-NACE, tzn. každý podnikatelský subjekt splňující programové kritéria pro žadatele a provádějící alespoň jednu z podporovaných činností může podat žádost o dotaci.