6.1 P01/449 Systém monitoringu, řízení, hodnocení a plánování interních výrobních, výzkumných a ostatních procesů ve společnosti MemBrain s.r.o. – Liberecký kraj

Podpořený projekt je zaměřen na organizační a informační inovaci ve společnost MemBrain s.r.o.

Charakteristika žadatele

Společnost MemBrain s.r.o. je výzkumná, inženýrsko-technologická společnost, která svou činnost zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum a další inovační aktivity v oblasti membránových procesů a zejména na přenos poznatků vědeckého výzkumu do komerční praxe. Hlavním oborem činnosti jsou membránové separační procesy (elektrodialýza, elektrodeionizace, membránová elektrolýza, reverzní osmóza, mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace) i s potřebnými předúpravami.

Firma nabízí výzkumné služby na zakázku, odborné poradenství, služby analytické laboratoře a prodává vlastní pilotní jednotky (elektrodializační, elektrodeionizační a tlakové membránové). MemBrain realizuje tržby z výše popsaných aktivit zejména v sektorech energetiky, vodárenství, mlékárenství, farmacie, automobilového průmyslu a bioplynu. Společnost vznikla v roce 2008 vyčleněním divize „Výzkumu a vývoje“ z mateřské společnosti MEGA a.s. a dnes zaměstnává 22 pracovníků. Od svého vzniku se snaží naplňovat vizi společnosti „Stát se špičkovou evropskou inovativní výzkumně-technologickou organizací v oblasti membránových procesů“

Popis projektu

Projekt byl zaměřen na organizační a informační inovaci ve společnost MemBrain s.r.o. Podstatou projektu bylo vytvoření komplexního pohledu na procesní provázanost firmy, nastavení pravidel pro sledování, plánování a hodnocení jednotlivých činností s respektováním jejich specifik a současně s napojením do celkového pohledu na společnost ve tvorbě a spotřebě hodnoty.

Smyslem těchto metodických kroků je získávání, zpracování a využívání správných a včasných informací pro řízení a rozhodování managementu a pro vytipování a eliminaci rizik a neefektivních činností ve firmě. Hlavním cílem projektu bylo nastavení řídících a kontrolních mechanismů společnosti (kalkulací, reportingu, plánování a vyhodnocování), tak aby byl plně a kvalitně zabezpečen chod společnosti, společnost ve své činnosti byla konkurenceschopná na trhu a mohla se dále rozvíjet a upevňovat svoji pozici, a to nejen v rámci národního působení, ale i na mezinárodním poli.

Dalším dílčím cílem bylo snížení administrativní zátěže/nákladů současného systému.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 6.1 – Podpora poradenských služeb
Program Poradenství
Datum zahájení Datum ukončení 1. 4. 2011 21. 11. 2011
Celkové způsobilé výdaje 400 000 Kč
Celková požadovaná dotace 200 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%