Spolupráce – Technologické platformy (Výzva II – prodloužení)

Patříte mezi klíčové hráče svého odvětví? Chcete se zapojit do vytvoření technologické platformy, která vám umožní formulovat a prosazovat vaše rozvojové vize? Máte zájem o zapojení do kooperačního seskupení provázaného s Evropskou technologickou platformou?

Program Spolupráce – Technologické platformy umožňuje podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení – technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu.

Dne 30. března 2012 bylo vyhlášeno prodloužení II. Výzvy k předkládání projektů v programu podpory SPOLUPRÁCE – TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY. Příjem registračních žádostí byl zahájen 2. dubna 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen 15. června 2012. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. června 2012 a ukončen 31. srpna 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu byla 70 mil. Kč.

Příjem Registračních žádostí byl oproti Výzvě  prodloužen do 15. června 2012.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • občanské sdružení
 • zájmové sdružení právnických osob
Kolik lze získat na jedenprojekt
(forma a výše podpory)
 • podpora je poskytována dle pravidla de minimis
 • pro jeden projekt je dle pravidla de minimis možnost vyčerpat podporu ve výši 200 000 EUR
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • podpora rozvoje národních technologických platforem ve formě osobních a provozních nákladů
 • aktivity platforem vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru
 • vytvoření strategických dokumentů a jejich implementace
 • zapojování českých výzkumných institucí a podniků do evropských technologických platforem
 • iniciace výzkumných a vývojových projektů v komerční a veřejné sféře
Jaké výdaje je možnépodpořit
(způsobilé výdaje)

Dlouhodobý hmotný majetek

 • hardware a sítě

Nehmotný majetek

 • software a data

Provozní náklady

 • mzdy a pojistné
 • cestovné
 • služby poradců a expertů
 • tvorba webových stránek
 • studie
 • marketing a propagace
 • semináře a workshopy
 • přístup k informacím a databázím
 • nájem kancelářských prostor pro technologickou platformu
 • režijní náklady související s nájmem
Specifika a omezení
 • dotace poskytována jen dle pravidla de minimis
 • více než 50 % členů technologických platforem musí mít sídlo mimo hlavní město Prahu
Systém sběru žádostí
 • kolový systém
 • hodnocení plných žádostí bude spuštěno až po uzavření příjmu plných žádostí Výzvy I (31. 8. 2012)

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Výzva II – prodloužení programu Spolupráce - Technologické platformy

PDF dokument 336,68 kB 30.3.2012

Příloha č. 1 – Smlouvy o ES

Seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky. Projekty, jejichž výstupy se projeví v této oblasti, jsou nepodporovatelné.

PDF dokument 103,22 kB 30.3.2012

Příloha č. 2 – Definice ocelářského průmyslu a průmyslu výroby syntetických vláken

Definice ocelářského průmyslu dle Nařízení Komise č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem. Projekty, jejichž výstupy se projeví v této oblasti, jsou nepodporovatelné.

PDF dokument 174,68 kB 30.3.2012

Příloha č. 3 – Výroba syntetických vláken

Vymezení průmyslu výroby syntetických vláken. Projekty, jejichž výstupy se projeví v této oblasti, jsou nepodporovatelné.

PDF dokument 87,95 kB 30.3.2012

Příloha č. 4 – Způsobilé výdaje

PDF dokument 121,58 kB 30.3.2012

Příručka způsobilých výdajů

Dokument blíže specifikuje dílčí položky způsobilých výdajů

PDF dokument 119,86 kB 2.9.2013

Příloha č. 5 – Výběrová kritéria

Metodika bodování a souhrn kritérií, na základě kterých budou projekty hodnoceny.

PDF dokument 316,85 kB 30.3.2012

Příloha č. 6 – Osnova studie proveditelnosti

Požadovaný rozsah a obsah studie proveditelnosti se stručnou charakteristikou jednotlivých kapitol.

PDF dokument 122,55 kB 30.3.2012

Tabulka závazných ukazatelů

MS Excel dokument 235 kB 20.6.2012

Pokyny pro žadatele – specifická část

PDF dokument 2,82 MB 20.6.2012

Osnova zprávy o činnosti technologické platformy

PDF dokument 225,31 kB 25.4.2013