Spolupráce – Technologické platformy (Výzva II)

Patříte mezi klíčové hráče svého odvětví? Chcete se zapojit do vytvoření technologické platformy, která vám umožní formulovat a prosazovat vaše rozvojové vize? Máte zájem o zapojení do kooperačního seskupení provázaného s Evropskou technologickou platformou?

Program Spolupráce – Technologické platformy umožňuje podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení – technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu.

Forma podpory technologických platforem umožňuje podporu vzniku a rozvoje technologických platforem ve formě osobních a provozních nákladů. Dotace bude poskytována dle pravidla de minimis.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • občanské sdružení
 • zájmové sdružení právnických osob
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • podpora je poskytována dle pravidla de minimis
 • pro jeden projekt je dle pravidla de minimis možnost vyčerpat podporu ve výši 200 000 EUR
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • podpora vzniku a rozvoje národních technologických platforem ve formě osobních a provozních nákladů
 • aktivity platforem vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru
 • vytvoření strategických dokumentů a jejich implementace
 • zapojování českých výzkumných institucí a podniků do evropských technologických platforem
 • iniciace výzkumných a vývojových projektů v komerční a veřejné sféře
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

Dlouhodobý hmotný majetek

 • hardware a sítě

Nehmotný majetek

 • software a data

Provozní náklady

 • mzdy a pojistné
 • cestovné
 • služby poradců a expertů
 • tvorba webových stránek
 • studie
 • marketing a propagace
 • semináře a workshopy
 • přístup k informacím a databázím
 • nájem kancelářských prostor pro technologickou platformu
 • režijní náklady související s nájmem
Specifika a omezení
 • dotace poskytována jen dle pravidla de minimis
 • více než 50 % členů technologických platforem musí mít sídlo mimo hlavní město Prahu
Systém sběru žádostí
 • kolový systém
 • hodnocení plných žádostí bude spuštěno až po uzavření příjmu plných žádostí Výzvy I (31. 11. 2009)

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dne 4. května 2009 druhou výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory SPOLUPRÁCE — Technologické platformy, a to formou kolového příjmu žádostí. Tato výzva naplňuje cíl podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení — technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu.

Příjem plných žádostí byl ukončen dne 30.11.2009.

Informace o podpořených projektech z Výzvy II. programu Spolupráce – Technologické platformy naleznete zde.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

 

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Spolupráce - text programu

Text strategického dokumentu, ze kterého vyplývají základní charakteristiky programu Spolupráce – Technologické platformy.

PDF dokument 310,97 kB 5.5.2009

Technologické platformy – Výzva II k předkládání projektů

Cíl výzvy – Vymezení základních pojmů – Podporovatelné aktivity – Vymezení příjemce podpory – Formální podmínky přijatelnosti projektu – Odvětvové vymezení – Způsobilost výdajů – Forma podpory a její výše – Způsob výběru projektů – Realizace projektu.

PDF dokument 401,31 kB 5.5.2009

Vzor Podmínek poskytnutí dotace

Ukázka Podmínek pro poskytnutí dotace pro projekt, které upravují vztahy mezi Poskytovatelem dotace a Příjemcem dotace a pravidla realizace projektu, jemuž byla schválena dotační podpora.

PDF dokument 345,77 kB 15.6.2011

Pokyny pro žadatele Spolupráce - Technologické platformy – specifická část

Dokument poskytuje základní informace o způsobu předkládání projektů do programu Spolupráce Technologické platformy a o procesech souvisejících s realizací projektu.

PDF dokument 2,55 MB 1.11.2010

Příloha č. 1 - Smlouvy o ES

Seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky. Projekty, jejichž výstupy se projeví v této oblasti, jsou nepodporovatelné.

PDF dokument 106,4 kB 5.5.2009

Příloha č. 2 - Definice ocelářského průmyslu

Definice ocelářského průmyslu dle Nařízení Komise č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem. Projekty, jejichž výstupy se projeví v této oblasti, jsou nepodporovatelné.

PDF dokument 122,15 kB 5.5.2009

Příloha č. 3 - Syntetická vlákna

Vymezení průmyslu výroby syntetických vláken. Projekty, jejichž výstupy se projeví v této oblasti, jsou nepodporovatelné.

PDF dokument 91,18 kB 5.5.2009

Příloha č. 4 - Vymezení způsobilých výdajů, č. j. 10596/1108100

Soupis a kategorizace výdajů dle metodiky způsobilosti výdajů včetně zvláštních ustanovení pro jednotlivé kategorie způsobilých výdajů (platnost od 1. 4. 2011).

PDF dokument 176,21 kB 6.4.2011

Příručka způsobilých výdajů

Dokument blíže specifikuje dílčí položky způsobilých výdajů.

PDF dokument 146,25 kB 5.5.2009

Příloha č. 5 - Výběrová kritéria

Metodika bodování a souhrn kritérií, na základě kterých budou projekty hodnoceny.

PDF dokument 286,82 kB 5.5.2009

Příloha č. 6 - Osnova studie proveditelnosti

Požadovaný rozsah a obsah studie proveditelnosti se stručnou charakteristikou jednotlivých kapitol.

PDF dokument 171,34 kB 5.5.2009

Vzor podmínek poskytnutí dotace

Ukázka Podmínek pro poskytnutí dotace pro projekt, které upravují vztahy mezi Poskytovatelem dotace a Příjemcem dotace a pravidla realizace projektu, jemuž byla schválena dotační podpora.

PDF dokument 286,69 kB 15.6.2009

Předchozí verze předepsaných mzdových tabulek

Souhrn všech předchozích verzí předepsaných mzdových tabulek, čestných prohlášení ke mzdovým nákladům a metodických příruček ke mzdovým nákladům. U všech dokumentů je uvedeno datum platnosti.

ZIP archiv 860,61 kB 3.1.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platnost od 1. 4. 2011)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2011, vztahuje se na žádosti o platbu podané po 1. 4. 2011. Platí pro nově podané žádosti i žádosti vrácené na doplnění z důvodu opravy ve mzdových tabulkách.

MS Excel dokument 541 kB 19.4.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platí pro 1. verze Žádostí o platbu podaných od 01. 04. 2012)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2012, vztahuje se na Žádosti o platbu jejichž 1. verze byla podaná po 1. 4. 2012.

neznámý typ 559,46 kB 20.3.2012