Společné přílohy dotačních programů OPPI

Na této stránce jsou uvedeny společné přílohy dotačních programů podpory Operačního programu Podnikání a Inovace:

Dříve platné verze naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Aktuální informace

Dopis ŘO o zkrácení lhůt na podání ŽoPl

Dopis ředitele sekce strukturálních fondů MPO žadatelům a příjemcům dotace z OPPI

Ředitel sekce SF MPO vydal dopis, kterým se určuje jednoznačný výklad textace Podmínek poskytnutí dotace tak, aby byla v plném souladu s legislativou Evropských společenství.

Seznam právních forem přípustných pro jednotlivé programy podpory v OPPI

Pro účely snazší orientace byl pro zájemce o dotace z Operačního programu Podnikání a Inovace vytvořen Seznam právních forem přípustných pro jednotlivé programy podpory v OPPI.

Příručku pro změnové řízení projektu po rozhodnutí a další dokumenty ke změnovému řízení naleznete na stránce aplikace eAccount.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI, čj. 30152/13/61100. V souladu s nařízením Komise č. 1828/2006 je příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel ze strukturálních fondů prostřednictvím níže uvedených opatření. Aktuální verze dokumentu (platnost od 15. 7. 2013).

PDF dokument 636,91 kB 8.9.2014

Pravidla pro výběr dodavatelů

Pravidla pro výběr dodavatelů – č. j.: MPO 44453/14/61100/60000 stanovují postup příjemce dotace při aplikaci § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. (zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) a výběru dodavatele v případech, kdy se zadavatel nemusí řídit zákonem. Aktuální verze dokumentu (platnost od 1. 12. 2014).

PDF dokument 262,41 kB 1.12.2014

Pravidla etapizace

Pravidla etapizace projektu č.j.: MPO 2011/15/61200/60000/16/1 stanovují žadatelům pravidla pro rozdělení realizace projektu na jednotlivé etapy pro stanovení termínů realizace projektu v harmonogramu a zároveň termínů pro budoucí podávání Žádostí o platbu (platnost od 12. 1. 2015).

PDF dokument 132,64 kB 9.7.2015

Definice malého a středního podniku

PDF dokument 734,78 kB 8.7.2014

Dopis ředitele sekce strukturálních fondů MPO žadatelům a příjemcům dotace z OPPI

PDF dokument 610,83 kB 17.12.2008

Změna (transformace) subjektu

Vysvětlující informace k požadavku na podnikatelskou historii žadatele.

PDF dokument 273,37 kB 5.2.2009

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI – obecná část

PDF dokument 5,6 MB 6.3.2015

Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007-2013

Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí být vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Dokument definuje pojmy způsobilosti výdajů. Platnost od 1. 9. 2012. (č.j.: 35815/12/61100)

PDF dokument 602,77 kB 22.9.2014

Dopis ŘO o zkrácení lhůt na podání ŽoPl

PDF dokument 240,26 kB 27.3.2014

Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek

Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek se stanovením výše odvodu za porušení rozpočtové kázně, č. j.: MPO 26724/14/61100/61000.

PDF dokument 377,82 kB 9.6.2014