Školicí střediska - Výzva II.

Školíte své zaměstnance, ale chybí vám často odpovídající prostory a pomůcky? Uvažujete o pořízení vlastního školicího střediska či místnosti? Pak jsme právě pro vás připravili program Školicí střediska.

V rámci tohoto programu mohou podniky žádat o dotaci na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností.

Záměrem programu je podpořit subjekty, které usilují o vytvoření kvalitního zázemí pro vzdělávání. Podmínkou však je, aby se ve školicím středisku vzdělávali především zaměstnance podniků, které působí ve vymezených oborech. Tyto obory jsou přesně definovány ve Výzvě.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dnem 1. září 2009 II. výzvu k podávání žádostí o podporu v programu podpory ŠKOLICÍ STŘEDISKA a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Více informací naleznete v textu dokumentu II. výzvy.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat
(příjemce podpory)
 • podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti působící ve vymezených CZ-NACE (dříve OKEČ)
 • sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení vzniklá na základě Obchodního zákoníku nebo jiného právního předpisu
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení)
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona o účetnictví)
 • nákup či úprava nemovitostí
 • výstavba či rekonstrukce objektů
 • technická a dopravní infrastruktura
 • projektová dokumentace
 • školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání
 • školicí programy
 • software
Podniky v jakém odvětví (CZ-NACE) mohou žádat
 • zpracovatelský průmysl, energetika, stavebnictví, aktivity spojené s informačními a komunikačními technologiemi
 • přesné vymezení je uvedeno ve Výzvě
Ostatní podmínky projektu
 • ve školicím středisku budou vzděláváni především zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících ve vybraných sektorech
 • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl.m. Prahy
 • příjemce podpory musí prokázat min. 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období
 • příjemce dotace je povinen zabezpečit zachování projektu po dobu nejméně 5 let (u malých a středních podniků 3 roky) od data ukončení jeho realizace
Systém sběru žádostí
 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů naleznete pod tímto odkazem.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

II. Výzva v rámci OPPI pro program Školicí střediska

PDF dokument 326,76 kB 27.8.2009

Příloha č. 1 Výzvy II.

PDF dokument 155,68 kB 27.8.2009

Příloha č. 2 - Výzva II

PDF dokument 114,36 kB 27.8.2009

Příloha č. 3 - Kategorie CZ-NACE

PDF dokument 218,47 kB 13.11.2009

Příloha č. 4 - Výběrová kriteria

PDF dokument 99,06 kB 20.11.2009

Pokyny - Školicí střediska

PDF dokument 1,93 MB 10.6.2010

Podmínky programu Školicí střediska

Podmínky poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblasti podpory 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidksých zdrojů, programu Školicí střediska. Podmínky programu Školicí střediska obsahují obecnou, zvláštní a závěrečnou část.

PDF dokument 347,52 kB 15.6.2011

Záměr projektu - varianta I

Osnova podnikatelského záměru, která je určena pouze pro podnikatelské subjekty. Obsahuje informace o tom, jak by měl být projekt strukturován a co všechno musí obsahovat. Do záměru projektu uvádějte pouze CZ-NACE.

PDF dokument 149,4 kB 5.1.2009

Záměr projektu - varianta II

Osnova podnikatelského záměru, která je určena pro sdružení podnikatelů a podnikatelská seskupení, územní samosprávné celky a jejich svazky, nestátní neziskové organizace a vzdělávací instituce. Obsahuje informace o tom, jak by měl být projekt strukturován a co všechno musí obsahovat. Do záměru projektu uvádějte pouze CZ-NACE.

PDF dokument 146,91 kB 5.1.2009

Přílohy Školicí střediska - přehled

V tomto dokumentu je uveden seznam příloh, které jsou nutné k podání Registrační žádosti, Plné žádosti, Podmínkám a Žádosti o platbu.

PDF dokument 141,6 kB 14.8.2008

Pravidla způsobilosti výdajů - obecná část

Jedná se o obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007-2013. Obsahuje výčet způsobilých i nezpůsobilých výdajů a omezení, která se na ně vztahují.

PDF dokument 231,6 kB 8.2.2010

Pravidla způsobilých výdajů – zvláštní část, č. j. 10596/1108100

Jedná se o pravidla způsobilosti výdajů pro program Školicí střediska. Obsahuje výčet způsobilých výdajů pro program, zváštní ustanovení pro způsobilé náklady a omezení, která se na ně vztahují (platnost od 1. 4. 2011).

PDF dokument 194,26 kB 6.4.2011

FAQ - Školicí střediska

Dokument obsahuje nejčastěji kladené dotazy.

PDF dokument 31,89 kB 4.11.2009

Stanovisko poskytovatele dotace

V tomto dokumentu jsou uvedeny vysvětlující stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu, jehož cílem je srozumitelnou formou přiblížit žadatelům výklad vybraných bodů (povinností) uvedených v Podmínkách poskytnutí dotace. Byly vybrány především ty body, jichž se týkaly nejčastější dotazy žadatelů.

PDF dokument 194,01 kB 14.8.2008

Příručka způsobilých výdajů

PDF dokument 174,12 kB 3.8.2009

Podrobný návod pro vyplnění registrační žádosti

PDF dokument 754,42 kB 8.12.2008

Pravidla etapizace

Pravidla etapizace projektu č.j.: MPO 2011/15/61200/60000/16/1 stanovují žadatelům pravidla pro rozdělení realizace projektu na jednotlivé etapy pro stanovení termínů realizace projektu v harmonogramu a zároveň termínů pro budoucí podávání Žádostí o platbu (platnost od 12. 1. 2015).

PDF dokument 132,64 kB 9.7.2015

Vzor dokumentu Motivačního účinku

PDF dokument 63,24 kB 9.12.2009