Rozvoj – Výzva III – I. prodloužení

Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Projekty mohou tedy žadatelé realizovat pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007-2013.

Dne 28. března 2012 byla znovu vyhlášena třetí prodloužená časově omezená výzva k předkládání projektů v programu podpory ROZVOJ. Příjem registračních žádostí byl zahájen 10. dubna 2012 od 12:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen 17. dubna 2012 ve 12:00 hod. Začátek příjmu plných žádostí byl zahájen 18. dubna 2012 a ukončen 30. června 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld.Kč.

Veškeré Registrační žádosti, které splní příslušné náležitosti stanovené výzvou, budou vyhodnoceny bez ohledu na dobu podání či pořadové číslo registrační žádosti. Projektům s nejvyšším bodovým hodnocením, jež budou schváleny Řídícím orgánem OPPI, bude do výše finanční alokace stanovené na tuto výzvu poskytnuta podpora. Zbylé projekty s nižším bodovým hodnocením, doporučené Hodnotitelskou komisí k poskytnutí podpory, budou umístěny do zásobníku pro případ, že v rámci programu bude zajištěna dodatečná alokace prostředků (např. zejména z důvodu odstoupení příjemce od podpořeného projektu, jiného způsobu uvolnění zdrojů z poskytnutých dotací nebo zvýšení alokace na tuto výzvu).

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
  • malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období
  • aktivity (projekt) podniku se projevují ve Zpracovatelském průmyslu podle CZ – NACE uvedených v příloze č. 1
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
  • dotace v rozmezí  1 – 20 mil. Kč
  • 40% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 30% ze způsobilých výdajů pro střední podniky
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
  • dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení včetně software zajišťujícího jejich funkčnost, které nebyly předmětem odpisu
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí souvisejících s nákupem strojů a zařízení
Specifika a omezení
  • projekt žadatele musí být realizován v regionech  uvedených v příloze č. 3 výzvy – Podporované regiony  
  • nebude podpořena technologie, která je financovaná pomocí leasingu
Systém sběru žádostí
  • kolový (výsledky budou zveřejněny až po vyhodnocení všech žádostí)

Bližší informace o podmínkách a výši podpory, způsobu příjmu žádostí a další specifikace jsou uvedeny ve Výzvě.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Rozvoj – III. Výzva , I. prodloužení k předkládání projektů

PDF dokument 201,3 kB 28.3.2012

Příloha č. 1 – Podporované kategorie CZ – NACE

PDF dokument 97,96 kB 28.3.2012

Příloha č. 2 – Vyloučené oblasti podpory

PDF dokument 117,93 kB 28.3.2012

Příloha č. 3 – Seznam podporovaných regionů

PDF dokument 97,06 kB 28.3.2012

Příloha č. 4 – Výběrová kritéria

PDF dokument 190,73 kB 28.3.2012

Pokyny pro žadatele – specifická část

PDF dokument 2,06 MB 28.3.2012

Podmínky poskytnutí dotace – zvláštní část

PDF dokument 134,55 kB 14.5.2013