Rozvoj - Výzva II.

Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Projekty mohou tedy žadatelé realizovat pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007-2013.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
  • malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období
  • aktivity (projekt) podniku se projevují ve Zpracovatelském průmyslu podle CZ – NACE uvedených v příloze č. 1
  • aktivity průřezových odvětví (např. biotechnologie, nanotechnologie, optoelektronika, atd.)
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
  • dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení včetně řídících softwarů, které nebyly předmětem odpisu.
  • dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí na know-how, řídící software k pořizovaným strojům a zařízením
Specifika a omezení
  • projekt žadatele musí být realizován v regionech  uvedených v příloze č. 3 výzvy – Podporované regiony  
  • nebude podpořena technologie, která je financovaná pomocí leasingu
Systém sběru žádostí
  • kolový (výsledky budou zveřejněny až po vyhodnocení všech žádostí)

Bližší informace o podmínkách a výši podpory, způsobu příjmu žádostí a další specifikace jsou uvedeny ve Výzvě.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Pokyny pro žadatele

PDF dokument 2,5 MB 4.11.2011

text programu Rozvoj

PDF dokument 233,97 kB 25.4.2008

Rozvoj - II. Výzva k předkládání projektů

Stanovuje pravidla pro podávání žádostí do programu Rozvoj v daném časovém období.

PDF dokument 263,18 kB 15.1.2009

příloha č.1 - podporované kategorie CZ-NACE

PDF dokument 106,5 kB 15.1.2009

příloha č.2 - Smlouvy I smlouvy o ES

PDF dokument 144,17 kB 15.1.2009

příloha č.3 - podporované regiony

Vymezení regionů, ve kterých musí být projekt do programu Rozvoj realizován.

PDF dokument 103,62 kB 15.1.2009

příloha č. 4 - výběrová kriteria

Seznam a způsob vyhodnocení projektů, který je rozhodující při bodovém hodnocení projektu. Podklad pro sepsání podnikatelského záměru.

PDF dokument 149,15 kB 15.1.2009

Podmínky pro poskytnutí dotace

PDF dokument 228,34 kB 18.5.2010

Příručka způsobilých výdajů

PDF dokument 141,18 kB 25.6.2009

Vzor registrační žádosti

PDF dokument 67,83 kB 23.6.2009