Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva II. – prodloužení

Program Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví podporuje získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Zájemci budou moci v rámci programu získat podporu na výdaje za patentové zástupce, správní poplatky a překlady.

Dne 1. září 2011 byla vyhlášena II. Výzva – prodlužení k předkládání projektů v rámci programu Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Žádosti o dotace podávají žadatelé ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou aplikaci eAccount.

Plánovaná alokace pro tuto a předchozí výzvu je v součtu 50 mil. Kč.

Příjem elektronických registračních a plných žádostí byl zahájen 1. září  2011 prostřednictvím internetové aplikace eAccount.

Příjem registračních žádostí byl ukončen dne 30. 9. 2012. Ukončení  příjmu plných žádostí je plánováno na 4. 1. 2013.

Všechny podstatné informace týkající se této výzvy najdou žadatelé v připojených souborech dole na této stránce. Důležitý je především dokument Výzva II - prodloužení a její příloha o způsobilých výdajích a Pokyny pro žadatele a příjemce dotace - zvláštní část.

Změny oproti II. Výzvě

 • min. výše dotace 40 tis. Kč
 • v případě průmyslových vzorů lze podat hromadnou přihlášku (např. 3 průmyslové vzory = 1 přihláška = 1 projekt = 3 závazné ukazatele)

Upozornění pro žadatele:

Došlo k navýšení minimální výše dotace na projekt. Pokud bude podána žádost obsahující dotaci nižší, než je minimální stanovená, bude plná žádost vyřazena.

Základní charakteristiky:
Kdo může žádat (příjemci podpory)
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • dotace do výše 1mil. Kč
 • 45 % pro malé a střední podniky, fyzické osoby
 • 55 % pro malé a střední podniky spolupracující s vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi
 • 75 % pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • získání patentů, užitných vzorů (v zahraničí a ČR), průmyslových vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí)
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • náklady na oprávněné zástupce
 • překlady
 • správní poplatky
Praktické rady
 • před zaplacením podané přihlášky u příslušného národního či mezinárodního úřadu průmyslového vlastnictví je nutno nejdříve podat registrační žádost u agentury CzechInvest (výdaje vynaložené před schválením registrační žádosti nejsou uznatelné)
 • podporu nelze získat na udržovací poplatky (ty nejsou zahrnuty mezi způsobilé výdaje, podporovány jsou pouze výdaje vynaložené do doby udělení průmyslově-právní ochrany)
 • s přihláškou užitného vzoru musí být vždy podána přihláška vynálezu na stejné technické řešení

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Otázky a odpovědi

Máte nějaký dotaz k programu? Odpovědi na často kladené otázky naleznete v Rádci.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Výzva II – Inovace – Patent – prodloužení

PDF dokument 298,51 kB 29.8.2011

Text programu Inovace

PDF dokument 231,12 kB 17.8.2011

Podmínky pro poskytnutí dotace z Programu Inovace – Patent

PDF dokument 141,38 kB 17.4.2013

Vymezení způsobilých výdajů pro Inovace – Patent, č. j. 28726 /11/08100

PDF dokument 149,19 kB 17.8.2011

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace – zvláštní část

PDF dokument 732,25 kB 14.3.2012