Potenciál – Výzva III – II. prodloužení

Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Jestliže ano, pak je program Potenciál určen právě vám.

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě.

Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 10. června 2014 ve 12:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem registračních žádostí končí 10. července 2014 ve 12:00 hod. Příjem plných žádostí probíhá od 10. června 2014 od 12:00 hod. do 19. srpna 2014 do 12:00 hod. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • Podnikatelé bez ohledu na velikost podniku.
 • Vybrané právní formy jsou specifikované v textu Výzvy.
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)

Dotace na způsobilé výdaje činí 1 - 25 mil. Kč.

V regionech se soustředěnou podporou státu a dále pak v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti, které jsou definovány v souladu s metodikou pro výběr regionů s vyšší nezaměstnaností, je dotace poskytována ve výši 1 - 50 mil Kč.

 • Dotace na vymezené provozní náklady dle pravidla „de minimis", tj. max. do výše 200 000 EUR za období 3 let (pouze pro malý a střední podnik).
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • Vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě.
 • Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly C 10, 13 - 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1 CZ-NACE.
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

1.     ZPŮSOBILÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE

Dlouhodobý hmotný majetek:

 • pořízení strojů a jiného zařízení (musí představovat spolu s dlouhodobým nehmotným majetkem min. 80 % způsobilých investičních výdajů) a
 • technické zhodnocení budov (do výše 20 % způsobilých investičních výdajů)

dlouhodobý nehmotný majetek:

 • pořízení práv duševního vlastnictví a software (u velkých podniků do výše 50% způsobilých investičních výdajů).

2. VYBRANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY – podpora de minimis , pouze pro malý a střední podnik

 • Služby poradců, expertů, studie.
 • Mzdy, pojistné po dobu realizace projektu.

3. NÁKLADY NA PUBLICITU SPOJENOU  S PROJEKTEM - a to pouze na povinnou publicitu definovanou v Pravidlech pro publicitu

Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v příloze dané Výzvy.

Specifika a omezení
 • Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí 3 mil. Kč, v případě velkých společností 6 mil. Kč.
 • Do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze majetek využívaný pro podporované aktivity (lze zahrnout i poměrnou část).
 • Každý žadatel může předložit pouze jeden projekt (tj. 1 schválená registrační žádost) na jeden kraj. Toto platí i pro ekonomicky nebo personálně spojené osoby.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl.m. Prahy.
Systém sběru žádostí
 • Kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně).


Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory. Text programu Potenciál obsahuje základní informace o programu. Výzva III - II. prodloužení a její přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro III. výzvu - II. prodloužení programu Potenciál. Před podáním žádosti o podporu a vyplněním Registrační žádosti žadatelům doporučujeme detailně nastudovat znění výzvy a jejích příloh, aby si byl žadatel jistý, že projekt splňuje všechny požadavky v těchto dokumentech specifikované.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Doplňující informace - Identifikace vlastnické struktury žadatele

Upřesňující informace k vyplnění povinné přílohy k Plné žádosti o poskytnutí dotace – Informační povinnost žadatele dle § 14 (3) e) zákona č. 218/2000 Sb.

PDF dokument 116,51 kB 26.8.2014

Povinná příloha k Plné žádosti o poskytnutí dotace - Informační povinnost žadatele

Bližší informace k příloze Plné žádosti o poskytnutí dotace - Informační povinnosti žadatele dle § 14 (3) e) zákona č. 218/2000 Sb.

PDF dokument 227,62 kB 4.8.2014

Potenciál – III. výzva – II. prodloužení

PDF dokument 610,51 kB 4.8.2014

Příloha č. 1 – Transformace subjektu

PDF dokument 95,33 kB 10.6.2014

Příloha č. 2 – Způsobilé výdaje

PDF dokument 183,83 kB 10.6.2014

Příloha č. 3 – Kategorie CZ-NACE podporované

PDF dokument 138,69 kB 10.6.2014

Příloha č. 4 – Smlouvy o EU – Příloha I

PDF dokument 104,69 kB 10.6.2014

Příloha č. 5 – Definice ocelářského průmyslu a průmyslu syntetických vláken

PDF dokument 227,86 kB 9.7.2014

Příloha č. 6 – Výběrová Kritéria

PDF dokument 267,39 kB 10.6.2014

Příloha č. 7 – Doporučená osnova podnikatelského záměru

PDF dokument 140,74 kB 10.6.2014

Příloha č. 8 – Instrukce k věcné správnosti ŽOPL

PDF dokument 195,81 kB 10.6.2014

Příloha č. 9 – Stanovení regionů a oblastí s nárokem na dotaci až do výše 50 mil. Kč

PDF dokument 90,43 kB 10.6.2014

Pokyny pro žadatele_Potencial_Výzva III - II prodloužení

PDF dokument 1,14 MB 10.6.2014

Příručka ke způsobilým výdajům

PDF dokument 595,26 kB 7.8.2014

Podmínky poskytnutí dotace

PDF dokument 566,29 kB 3.7.2014