Potenciál – Výzva III.

Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Jestliže ano, pak je program Potenciál určen právě vám.

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • Podnikatelé bez ohledu na velikost podniku.
 • Vybrané právní formy jsou specifikované v textu Výzvy.
Kolik lze získat na jedenprojekt
(forma a výše podpory)

Dotace na způsobilé výdaje činí 1 – 100 mil. Kč.

V regionech se soustředěnou podporou státu a dále pak v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti, které jsou definovány v souladu s metodikou pro výběr regionů s vyšší nezaměstnaností, je dotace poskytována ve výši 1 – 200 mil Kč.

V rámci programu Potenciál - Výzva III je umožněno čerpat podporu ve výši max. 500 000 EUR z tzv. Dočasného rámce, a to malým a středním podnikům splňujícím jednu z následujících dvou podmínek:

 • Způsobilé investiční výdaje v rámci projektu jsou minimálně 30 mil. Kč nebo
 • Příjemce dotace se účastní projektu v rámci iniciativy ERA-NET / EraSME a tento fakt potvrdí předložením schválené žádosti.

Podpora poskytnutá dle Dočasného rámce a podpora v režimu de minimis se sčítají, tzn., že dohromady nesmí během rozhodného období (1. 1. 2008 – 31. 12. 2010) překročit hranici 500 000 EUR.

Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • Vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě.
 • Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly C 10, 13 - 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1 CZ-NACE.
Jaké výdaje je možnépodpořit
(způsobilé výdaje)

1.     ZPŮSOBILÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE

Dlouhodobý hmotný majetek:

 • pořízení strojů a jiného zařízení (musí představovat spolu s dlouhodobým nehmotným majetkem min. 50 % způsobilých investičních výdajů),
 • budov (do výše 40 % způsobilých investičních výdajů),
 • pozemků (do výše 10 % způsobilých investičních výdajů) a

dlouhodobý nehmotný majetek:

 • pořízení práv duševního vlastnictví a software (u velkých podniků do výše 50% způsobilých investičních výdajů).

2. VYBRANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY – de minimis podpora, pouze pro malý a střední podnik (řídí se regionální mapou platnou pro období 2007-2013)

 • Služby poradců, expertů, studie.
 • Cestovné, mzdy, pojistné po dobu realizace projektu.
 • Materiál na sestrojení prototypu.

3. NÁKLADY NA PUBLICITU SPOJENOU  S PROJEKTEM - a to pouze na povinnou publicitu definovanou v Pravidlech pro publicitu

Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v příloze dané Výzvy.

Specifika a omezení
 • Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí 5 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč.
 • Do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze majetek využívaný pro podporované aktivity (lze zahrnout i poměrnou část).
 • Každý žadatel může předložit pouze jeden projekt (tj. 1 schválená registrační žádost) na jeden kraj. Toto platí i pro ekonomicky nebo personálně spojené osoby.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl.m. Prahy.
Systém sběru žádostí
 • Kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně).

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory. Text programu Potenciál obsahuje základní informace o programu. Výzva III k programu a její přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 3. výzvu programu Potenciál. Před podáním žádosti o podporu a vyplněním Registrační žádosti žadatelům doporučujeme detailně nastudovat znění výzvy a jejích příloh, aby si byl žadatel jistý, že projekt splňuje všechny požadavky v těchto dokumentech specifikované.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky naleznete zde.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Potenciál - Výzva III.

PDF dokument 345,87 kB 20.4.2011

Příloha č. 1 - Transformace

PDF dokument 94,49 kB 5.1.2010

Příloha č. 2 - Způsobilé výdaje, č. j. 10596/1108100

(platnost od 1. 4. 2011)

PDF dokument 216,6 kB 20.4.2011

Příloha č. 3 - Kategorie CZ-NACE podporované

PDF dokument 154,56 kB 5.1.2010

Příloha č. 4 - Smlouvy o ES - Příloha I

PDF dokument 110,54 kB 5.1.2010

Příloha č. 5 - Definice ocelářského průmyslu a průmyslových syntetických vláken

PDF dokument 108,64 kB 5.1.2010

Příloha č. 6 - Výběrová kritéria

PDF dokument 207,9 kB 5.1.2010

Příloha č. 7 - Doporučená osnova podnikatelského záměru

PDF dokument 152,37 kB 5.1.2010

Příloha č. 8 - Instrukce k věcné správnosti Žádosti o platbu

PDF dokument 199,54 kB 7.2.2011

Příloha č. 9 - Stanovení regionu a oblasti s nárokem na dotace

PDF dokument 100,41 kB 5.1.2010

Příručka ke způsobilým výdajům - Výzva III

PDF dokument 304,57 kB 16.2.2010

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace v programu Potenciál – III. Výzva – zvláštní část

PDF dokument 2,62 MB 15.3.2012

Vzorové podmínky poskytnutí dotace pro program Potenciál

PDF dokument 317,46 kB 15.6.2011

Předchozí verze předepsaných mzdových tabulek

Souhrn všech předchozích verzí předepsaných mzdových tabulek, čestných prohlášení ke mzdovým nákladům a metodických příruček ke mzdovým nákladům. U všech dokumentů je uvedeno datum platnosti.

ZIP archiv 787,66 kB 3.1.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platnost od 1. 4. 2011)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2011, vztahuje se na žádosti o platbu podané po 1. 4. 2011. Platí pro nově podané žádosti i žádosti vrácené na doplnění z důvodu opravy ve mzdových tabulkách.

MS Excel dokument 541 kB 19.4.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platí pro 1. verze Žádostí o platbu podaných od 01. 04. 2012)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2012, vztahuje se na Žádosti o platbu jejichž 1. verze byla podaná po 1. 4. 2012.

neznámý typ 559,46 kB 20.3.2012