Potenciál – Výzva II

Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Jestliže ano, pak je program Potenciál určen právě vám.

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • Podnikatelé bez ohledu na velikost podniku.
 • Vybrané právní formy jsou specifikované v textu Výzvy.
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)

Maximální výše dotace na způsobilé výdaje činí 100 milionů Kč.

 • Dotace na způsobilé investiční výdaje se řídí regionální mapou platnou pro období 2007-2013.
 • Dotace na vymezené provozní náklady do výše dle pravidla „de minimis", tj. max. do výše 200 000 EUR (pouze pro malý a střední podnik).
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • Vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě.
 • Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly C 13-33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1  CZ-NACE.
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

1.     ZPŮSOBILÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE

Dlouhodobý hmotný majetek:

 • pořízení strojů a jiného zařízení (musí představovat spolu s dlouhodobým nehmotným majetkem min. 50 % způsobilých investičních výdajů),
 • budov (do výše 40 % způsobilých investičních výdajů),
 • pozemků (do výše 10 % způsobilých investičních výdajů) a

dlouhodobý nehmotný majetek:

 • pořízení licencí a know-how (u velkých podniků do výše 50% způsobilých investičních výdajů).

2. VYBRANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY – de minimis podpora, pouze pro malý a střední podnik

 • Služby poradců, expertů, studie.
 • Cestovné, mzdy, pojistné po dobu realizace projektu.

3. NÁKLADY NA PUBLICITU SPOJENOU  S PROJEKTEM

Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v příloze dané Výzvy.

Specifika a omezení
 • Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí 5 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč.
 • Do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze majetek využívaný pro podporované aktivity (lze zahrnout i poměrnou část).
 • Každý žadatel může předložit pouze jeden projekt (tj. 1 schválená registrační žádost) na jeden kraj. Toto platí i pro personálně spjaté osoby.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl.m. Prahy.
Systém sběru žádostí
 • Kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně).

 

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory. Text programu Potenciál obsahuje základní informace o programu. Výzva II k programu a její přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 2. výzvu programu Potenciál. Před podáním žádosti o podporu a vyplněním Registrační žádosti žadatelům doporučujeme detailně nastudovat znění výzvy a jejích příloh, aby si byl žadatel jistý, že projekt splňuje všechny požadavky v těchto dokumentech specifikované.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky naleznete zde.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Výzva v rámci OPPI pro program Potenciál

PDF dokument 378,47 kB 2.10.2008

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace v programu Potenciál - II. výzva - zvláštní část

PDF dokument 2,53 MB 19.10.2010

Vzorové podmínky poskytnutí dotace pro program Potenciál

Tento dokument obsahuje vzorové podmínky pro schválené projekty v rámci programu Potenciál, které budou pro všechny příjemce dotace závazné.

PDF dokument 318,81 kB 15.6.2011

Příloha č. 1 - Změna (transformace) subjektu

Popisuje, za jakých podmínek lze transformaci subjektu považovat za akceptovatelnou při posuzování 2leté historie podnikatelské činnosti.

PDF dokument 95,33 kB 30.4.2008

Příloha č. 2 - Způsobilé výdaje

Obsahuje výčet způsobilých výdajů a omezení na ně se vztahující.

PDF dokument 167,68 kB 29.7.2009

Příloha č. 3 - Kategorie CZ-NACE podporované

Udává, v jakých ekonomických činnostech se musí projevit výstupy podpořeného výzkumného, vývojového a inovačního centra. Toto vymezení je pro projekt závazné a výstupy výzkumné, vývojové a inovační kapacity se musí projevit výlučně v těchto odvětvích.

PDF dokument 107,65 kB 30.4.2008

Příloha č. 4 - Příloha I Smlouvy o ES (Seznam vyloučených výrobků)

Přesně definuje seznam výrobků, jejichž produkce, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky. Projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětví výroby, zpracování a uvádění na trh těchto výrobků nemohou být podpořeny.

PDF dokument 109,91 kB 30.4.2008

Příloha č. 5 - Vymezení ocelářského průmyslu

Vymezení ocelářského průmyslu a průmyslu výroby syntetických vlánken specifikuje přesně tato dvě nepodporovaná odvětví.

PDF dokument 138,62 kB 30.4.2008

Příloha č. 6 - Výběrová kritéria

Stanovuje jak a podle čeho budou jednotlivé projekty hodnoceny. Tento dokument doporučujeme detailně prostudovat, neboť vám napoví, jakou má projekt šanci na úspěch.

PDF dokument 204,63 kB 29.7.2008

Příloha č. 7 - Osnova podnikatelského záměru

Obsahuje důležité informace o tom, jak by měl být projekt strukturován a co všechno musí obsahovat.

PDF dokument 149,34 kB 30.4.2008

Upozornění na časté chyby v Podnikatelském záměru

Vzhledem k nedávno skončenému vyhodnocení všech projektů, předložených v rámci programu OPPI Potenciál-Výzva I., jsme pro Vás připravili dokument upozorňující na některé nejčastější chyby v podaných podnikatelských záměrech. Souhrn by Vám měl sloužit jako pomůcka ke kvalitnějšímu sestavení Vašeho podnikatelského záměru.

PDF dokument 150,95 kB 22.7.2008

Příručka způsobilých výdajů pro program Potenciál

PDF dokument 291,67 kB 31.10.2008

Dokládání vazby projektů na Integrovaný plán rozvoje měst

PDF dokument 295,04 kB 30.3.2009

Vzor potvrzení města o zařazení projektu do IPRM

PDF dokument 89,87 kB 30.3.2009

Instrukce k věcné správnosti žádosti o platbu – Potenciál pro Výzvu II.

PDF dokument 199,09 kB 7.2.2011

Předchozí verze předepsaných mzdových tabulek

Souhrn všech předchozích verzí předepsaných mzdových tabulek, čestných prohlášení ke mzdovým nákladům a metodických příruček ke mzdovým nákladům. U všech dokumentů je uvedeno datum platnosti.

ZIP archiv 872,56 kB 3.1.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platnost od 1. 4. 2011)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2011, vztahuje se na žádosti o platbu podané po 1. 4. 2011. Platí pro nově podané žádosti i žádosti vrácené na doplnění z důvodu opravy ve mzdových tabulkách.

MS Excel dokument 541 kB 19.4.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platí pro 1. verze Žádostí o platbu podaných od 01. 04. 2012)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2012, vztahuje se na Žádosti o platbu jejichž 1. verze byla podaná po 1. 4. 2012.

neznámý typ 559,46 kB 20.3.2012