Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) navazuje na úspěšný dotační program OP Podnikání a inovace (OP PI) z období 2007 – 2013. Pro programové období 2014 – 2020 představuje OP PIK strategický a implementační rámec pro podporu podnikání z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále ESIF) politiky soudržnosti Evropské unie v daném sedmiletém období.


 

Tato webová stránka neobsahuje aktuální informace. Aktuální informace k OP PIK naleznete na webových stránkách API http://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/

 


Zastřešujícím dokumentem pro čerpání podpory z ESIF v programovém období 2014 - 2020 v rámci ČR je Dohoda o partnerství – obdoba Národního strategického referenčního rámce pro období 2007 - 2013. Dohoda o partnerství analyzuje problémové oblasti a definuje priority financování a dále zastřešuje jednotné metodické prostředí pro implementaci ESIF v ČR.

Řídícím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Agentura CzechInvest stejně jako pro programové období 2007 – 2013 plní funkci zprostředkujícího subjektu a tudíž vykonává specifické činnosti implementace především pro dotační podporované aktivity OP PIK.

OP PIK bude opět čerpat z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen EFRR) a bude podporovat aktivity formou jak dotací, tak i formou finančních nástrojů (především zvýhodněné úvěry a záruky), nebo popř. kombinací těchto podpor. Ve vhodných případech bude využita taktéž podpora de minimis, tj. max. 200 000 € podpory na jeden propojený podnik (resp. kumulace podpory bude sledována u všech subjektů právně či fakticky kontrolované jedním subjektem za tříleté období – více v příručce k pojmu jeden podnik). Všeobecná pravidla pro poskytování podpor malého rozsahu jsou dostupná v metodickém pokynu o centrálním registru podpor de minimis.

Celková alokace OP PIK je 4 331 mil. .

Mapa regionální podpory je pro všechny regiony NUTS II identická kromě regionu hl. m. Prahy, ke které se regionální podpora nevztahuje. Celková regionální podpora se liší ve velikosti podnikatelského subjektu:

  • malé podniky – 45 % podpory
  • střední podniky – 35 % podpory
  • velké podniky – 25 % podpory  

Pro projekty v oblasti výzkumu a vývoje je veřejná podpora navýšena. Nařízení Evropské komise o blokové výjimce definuje míru podpory na jednotlivé oblasti v závislosti na velikosti podniku a odlišuje např. průmyslový výzkum (50 % způsobilých nákladů), experimentální vývoj (25 % - 45 % způsobilých nákladů), studie proveditelnosti (50 % způsobilých nákladů) či podporu výzkumné infrastruktury (50%).

Podpora je zacílena přednostně na malé a střední podniky, nicméně specifické aktivity jsou mj. vhodné taktéž pro velké podniky, podnikatelská seskupení, výzkumné organizace, provozovatele inovační infrastruktury, obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace či orgány státní správy a samosprávy a jim založené či zřizované organizace.

Konkrétní oprávnění příjemci pro jednotlivé programy OP PIK budou stanoveny v Textu programu, popř. Výzvě.

OP PIK se dělí na  5 prioritních os. Tyto prioritní osy pokrývají celkem 12 investičních priorit v rámci 5 tematických cílů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1301/2013 o EFRR. Ke každé investiční prioritě náleží jeden či více specifických cílů stanovených řídícím orgánem. Výjimkou je prioritní osa 5 Technická pomoc, která se nevztahuje k žádné investiční prioritě ani tematickému cíli. OP PIK obsahuje dohromady 16 specifických cílů reprezentující specifické tematické zaměření podpory.

Prioritní osy OP PIK jsou následující:

  • PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
  • PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
  • PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
  • PO 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií
  • PO 5 Technická pomoc
Prioritní osa Specifický cíl Zaměření specifického cíle Programy podpory
1.Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků Rozvoj podnikání založeného na intenzivní tvorbě a využívání unikátních znalostí ve všech oborech významných z pohledu specializace ČR.

INOVACE

POTENCIÁL

APLIKACE

PRE-COMMERCIAL PUBLIC PROCUREMENT

  1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury vedoucího ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem.

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU

SPOLUPRÁCE

INOVAČNÍ VOUCHERY

SLUŽBY INFRASTRUKTURY

PROOF-OF-CONCEPT

2. Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků 2.1: Zvýšit počet nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových podniků Zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů zejména inovačního charakteru s vysokým potenciálem růstu, ale i na nižších hodnotových řetězcích, a podnikatelů ve službách s přínosem pro zaměstnanost.

TECHNOLOGIE

PROGRES*

RIZIKOVÝ KAPITÁL*

PORADENSTVÍ

  2.2: Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků Rozvoj internacionalizace podnikání v oblasti sofistikovaných služeb a poradenství a na MSP orientující se na nové zdroje růstu na zahraničních trzích. MARKETING
  2.3: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání Zvýšení využitelnosti podnikatelské infrastruktury, včetně využití brownfieldů, umožňující přechod od běžné výroby v nízkých hodnotových stupních k inovativní výrobě. NEMOVITOSTI
  2.4:  Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů s důrazem na technické odborné vzdělávání zaměstnanců MSP. ŠKOLICÍ STŘEDISKA
3. Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin 3.1: Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR Podpora udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím využívání OZE s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
  3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru Podpora konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. ÚSPORY ENERGIE
  3.3: Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách Posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky pomocí rozvoje a modernizace energetické infrastruktury na hladině nízkého a středního napětí. SMART GRIDS I (DISTRIBUČNÍ SÍTĚ)
  3.4:Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin Podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE
  3.5: Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem Podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím využití kombinované výroby elektřiny a tepla. ÚSPORY ENERGIE V SZT
  3.6: Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy Posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím rozvoje a modernizace energetické infrastruktury. SMART GRIDS II (PŘENOSOVÉ SÍTĚ)
4. Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií 4.1: Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu Růst konkurenceschopnosti ekonomiky založený na moderních vysokorychlostních přístupových sítí k internetu. VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET
  4.2:  Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky Růst konkurenceschopnosti založený na vyvíjení a využívání vysoce inovativních ICT. ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY
5. Technická pomoc 5.1: Zajištění efektivního řízení a administrace operačního programu Zajištění administrace a monitorování programu spojené s efektivní implementací za účelem řádného čerpání prostředků dle pravidel stanovených v legislativě k ESI fondům  
  5.2: Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity operačního programu Zajištění efektivního fungování a naplňování komunikační strategie operačního programu vedoucí k řádnému a efektivnímu čerpání finanční alokace.  

Pozn.: U takto * označených programů není Agentura CzechInvest zprostředkujícím subjektem.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Dohoda o partnerství pro programové období 2014 - 2020

PDF dokument 2,95 MB 9.2.2016

Nařízení Evropské komise o blokové výjimce

PDF dokument 861,17 kB 4.9.2014

Programový dokument OP PIK 2014-2020

Text Operačního programu z dubna 2015.

PDF dokument 2,87 MB 27.5.2015

OP PIK 2015 přílohy

ZIP archiv 1,64 MB 19.3.2015

Nařízení Evropské komise o podpoře de_minimis

PDF dokument 885,63 kB 22.5.2014

Nařízení o EFRR č. 1301

PDF dokument 965 kB 22.5.2014

Nařízení o společných ustanoveních ESIF č. 1303

PDF dokument 2,66 MB 22.5.2014

Pokyny k regionální státní podpoře

PDF dokument 1,15 MB 22.5.2014