Marketing – Výzva II – II. prodloužení

Dne 2. dubna 2012 bylo vyhlášeno druhé prodloužení Výzvy II k předkládání projektů v programu podpory MARKETING, který je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 2. května 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a byl ukončen 31. července 2012. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. červen 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 300 mil. Kč.

Upozornění pro žadatele

Na základě zhodnocení dosavadního průběhu realizace otevřených výzev OPPI byl příjem Registračních žádostí v programu Marketing ukončen 31. 7. 2012 ve 12:00 hod.
Současně se zkrátila lhůta příjmu Plných žádostí do 2. Prodloužení Výzvy II. Příjem Plných žádostí byl ukončen 14. 9. 2012.

 

Dotace podpoří nejen samotnou účast na veletrhu či výstavě konané v zahraničí, ale také s ní spojenou tvorbu propagačních materiálů v cizích jazycích či dopravu vystavovaných exponátů na veletrh či výstavu, v případě zajištění externím dodavatelem.

O finanční podporu z programu Marketing se mohly ucházet malé a střední podniky s minimálně dvouletou historií a sídlem v České republice, mimo hlavní město Prahu. Pražské podniky se mohly do programu zapojit pouze v případě, že budou na veletrhu či výstavě prezentovat výrobky nebo služby své regionální pobočky. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 300 tisíc korun, maximální hodnota není stanovena. Podpora z fondů EU byla poskytována ve výši 50 procent způsobilých výdajů – tedy nákladů, které byly vynaloženy v souvislosti s projektem. Podporované aktivity, náležitosti a podmínky programu naleznete v textu Výzvy programu.

O výsledku hodnocení jednotlivých projektů jsou žadatelé informováni průběžně po ukončení hodnocení jednotlivých projektů v rámci Výzvy II – II. prodloužení.

Základní charakteristiky:
Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • Příjemce podpory může být pouze podnikatelský subjekt, který splňuje definici malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 a to podnikající fyzická nebo podnikající právnická osoba, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • Minimální výše je 0,3 mil. Kč, maximálně 50 % způsobilých výdajů.

Limity platné pro Výzvu II - pokračování:

 • Podpora první účasti MSP na veletrzích a výstavách v zahraničí je poskytována MSP ve výši 50 % způsobilých výdajů projektu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 800/2008, (článek 27 Podpora MSP určená na účast na veletrzích). Podpora druhé a další účasti MSP na veletrzích a výstavách v zahraničí je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis.
 • Podpora tvorby marketingových propagačních materiálů v projektu této Výzvy je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis (max. ve výši 200 tis. Kč) při realizování účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí.
 • Podpora na dopravu výstavovaných exponátů a zařízení výstavního stánku, vč. balného a manipulace v projektu této Výzvy je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis (max. ve výši 300 tis. Kč) při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí.
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí
 • tvorba propagačních materiálů
 • dopravu výstavních exponátů a zařízení výstavního stánku
Specifika a omezení
 • Žadatel musí mít sídlo mimo Prahu s výjimkou případů, kdy je vývozní činnost spojena s výrobou a službami realizovanými mimo region Praha.
 • Doba realizace projektu může být maximálně do 31. 12. 2013, bez možnosti prodloužení projektu.
 • Podpořeny budou podniky, jejichž aktivity směřují do oblastí vymezených ve Výzvě II – II. prodloužení v příloze č. 1.
 • V rámci Výzvy II a každého jejího dalšího prodloužení může být žadateli zaregistrována pouze jedna žádost.
 • Před datem přijatelnosti lze podepsat smlouvu a objednávku na účast na veletrhu nebo výstavě v zahraničí. Výdaje zaplacené před datem přijatelnosti však nebudou považovány za způsobilé.
 • V projektu lze poskytnout podporu účasti na maximálně 10 výstavách/veletrzích v zahraničí.
 • Na shodné částečně či plně se překrývající způsobilé výdaje projektu podpořené z tohoto programu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu, tj. veřejnou podporu podle článku 107(1) Smlouvy o fungování EU, ani podporu v režimu de minimis podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006. Výdaje na účast na výstavě/veletrhu nebudou považovány za způsobilé, pokud se příjemce dotace stejné výstavy/veletrhu účastnil v rámci projektu „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009—2012“ nebo v rámci Českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí, podporovaných MPO.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Výzva II – II. prodloužení – program Marketing

PDF dokument 309,58 kB 2.4.2012

Příloha č. 1 – CZ NACE program Marketing Výzva II – II. prodloužení

PDF dokument 130 kB 2.4.2012

Příloha č. 2 – Příloha I Smlouvy o ES

PDF dokument 112,32 kB 2.4.2012

Příloha č. 3 – Výběrové kritéria program Marketing Výzva II – II. prodloužení

PDF dokument 165,81 kB 2.4.2012

Příloha č. 4 – Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část, č. j. 12979/12/08100

PDF dokument 191,28 kB 17.4.2012

Pokyny pro žadatele – specifická část programu Marketing, II. Výzva – 2. prodloužení

PDF dokument 1,15 MB 23.4.2012

Tabulka splnění závazných ukazatelů (ZU) – program Marketing

MS Word dokument 68,77 kB 1.10.2012