Marketing – Výzva II.

Dnem 15. ledna 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo druhou časově omezenou výzvu k předkládání projektů v programu podpory MARKETING, který je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. Program Marketing, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), mezi podniky v aktuální výzvě rozdělí půl miliardy korun.

Dotace podpoří nejen samotnou účast na veletrhu či výstavě konané v zahraničí, ale také s ní spojenou tvorbu propagačních materiálů v cizích jazycích. Novinkou je možnost využít dotaci k dopravě vystavovaných exponátů na veletrh či výstavu, pokud ji zajistí externí dodavatel. .

O finanční podporu z programu Marketing se mohou ucházet malé a střední podniky s minimálně dvouletou historií a sídlem v České republice, mimo hlavní město Prahu. Pražské podniky se mohou do programu zapojit pouze v případě, že budou na veletrhu či výstavě prezentovat výrobky nebo služby své regionální pobočky. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 300 tisíc korun, maximální hodnota není stanovena. Podpora z fondů EU bude poskytována ve výši 50 procent způsobilých výdajů – tedy nákladů, které byly vynaloženy v souvislosti s projektem. Podporované aktivity, náležitosti a podmínky programu naleznete v textu Výzvy programu.

Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 1. března 2010 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen 30. června 2010. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. května 2010 a ukončen 31. října 2010. Plánovaná alokace pro tuto výzvu byla 500 mil. Kč.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • Příjemce podpory může být pouze podnikatelský subjekt, který splňuje definici malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 a to podnikající fyzická nebo podnikající právnická osoba, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • Minimální výše je 0,3 mil. Kč, maximálně 50 % způsobilých výdajů.

Limity platné pro Výzvu II:

 • Podpora první účasti MSP na veletrzích a výstavách v zahraničí je poskytována MSP ve výši 50 % způsobilých výdajů projektu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 800/2008, (článek 27 Podpora MSP určená na účast na veletrzích). Podpora druhé a další účasti MSP na veletrzích a výstavách v zahraničí je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis.
 • Podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav v projektu této Výzvy je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 200 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí.
 • Podpora na dopravu výstavních exponátů, vč. balného a manipulace v projektu této Výzvy je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 300 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí.
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí
 • tvorba propagačních materiálů
 • dopravu výstavních exponátů
Specifika a omezení
 • žadatel musí mít sídlo mimo Prahu s výjimkou případů, kdy je vývozní činnost spojena s výrobou a službami realizovanými mimo region Praha
 • Doba realizace projektu může být maximálně do 31.12.2011, bez možnosti prodloužení projektu.
 • podpořeny budou podniky, jejichž aktivity směřují do oblastí vymezených ve Výzvě II v příloze č.1

Žadatelům je doporučováno si nejprve přečíst text Výzvy II programu Marketing, kde jsou vymezeny základní podmínky včetně podporovaných OKEČ, Přílohy I Smlouvy o ES a výběrových kritérií.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Příloha č. 1 CZ NACE program Marketing Výzva II

PDF dokument 142,58 kB 18.1.2010

Příloha č. 2 Příloha I Smlouvy o ES

PDF dokument 122,91 kB 18.1.2010

Příloha č. 3 Výběrové kritéria program Marketing Výzva II

PDF dokument 182,14 kB 18.1.2010

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace – program Marketing Výzva II

PDF dokument 1,31 MB 14.6.2010

Podmínky poskytnutí dotace z programu Marketing

PDF dokument 234,64 kB 3.2.2011

Pravidla způsobilosti výdajů, č.j. 10596/11/0800

PDF dokument 163,37 kB 20.5.2011

Tabulka splnění závazných ukazatelů (ZU) – program Marketing

MS Word dokument 68,77 kB 1.10.2012