Inovační projekty – Výzva IV. – prodloužení

Program Inovace – Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

Dne 15. 09. 2011 bylo vyhlášeno prodloužení Výzvy IV.  k předkládání projektů v programu Inovace – Inovační projekt, které je určeno  malým, středním i velkým podnikům, a plánovaná alokace na tuto výzvu je 3,5 mld. Kč. Žádosti o dotace podávají žadatelé ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou aplikaci eAccount.

Všechny podstatné informace týkající se 4. Výzvy – prodloužení najdou žadatelé v připojených souborech dole na této stránce. Důležitý je především dokument Výzva IV – prodloužení  a její přílohy o způsobilých výdajích a výběrových kritériích a Pokyny pro žadatele a příjemce dotace - zvláštní část.

Změny oproti předchozí výzvě:

 • zrušena marketingová a organizační inovace
 • lze podat pouze 1 projekt na 1 IČ
 • vyloučena podpora CZ-NACE 62; 63 (informační technologie)
 • změna výše max. podpory
Základní charakteristiky programu:  
Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící především ve zpracovatelském průmyslu (podporovaná odvětví CZ-NACE jsou uvedena v textu Výzvy)
 • malý a střední podnik, velký podnik
 • podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí daňová období
 • projekt musí být realizován v České republice mimo hl. m. Praha
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • a) inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 • b) inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • dotace ve výši 1 - 50 mil. Kč pro a), b)
 • dotace ve výši 1 – 100 mil Kč pro a), b) realizovaných v regionech se soustředěnou podporou státu*
 • procentuální výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období 2007-2013

*seznam regionů je uveden v příloze Výzvy

Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby pouze pro MSP, technické zhodnocení staveb (% omezeny),
 • dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví
 • provozní náklady pouze pro MSP – služby poradců a expertů, zvláštní školení, mzdy a pojistné
 • náklady na publicitu projektu

Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v příloze Výzvy. Způsobilé výdaje projektu mohou být vynaloženy nejdříve ke dni schválení registrační žádosti. Před tímto datem není možné například vystavovat objednávky ani uzavírat smlouvy s dodavateli, je možné provést pouze výběrové řízení. 

Praktické rady
 • projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi inovačního procesu
 • z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena
 • v projektu by měl žadatel výstižně popsat, v čem spočívá novost projektu a prokázat jeho efektivnost a konkurenceschopnost ve vztahu k cílovým trhům
Systém sběru žádostí
 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)
Povinné přílohy k Plné žádosti
 • finanční realizovatelnost projektu (FRP) – elektronický formulář, který je k dispozici v aplikaci eAccount
 • studie proveditelnosti (podnikatelský záměr) dle předepsané osnovy
 • příloha k účetní závěrce – za poslední uzavřený účetní rok

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory, aby si před podáním žádosti o podporu byl žadatel jistý, že projekt splňuje všechny požadavky, které jsou v těchto dokumentech specifikované. Text programu Inovace obsahuje základní informace o programu. Dokument Výzva IV- prodloužení  a její přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 4. výzvu programu Inovace - Inovační projekt - prodloužení. Při podávání registrační, a následně plné žádosti používejte dokument Pokyny pro žadatele a příjemce dotace - zvláštní část, který je detailním návodem, jak správně podat žádost o dotaci.

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Text programu Inovace

PDF dokument 231,12 kB 15.9.2011

IV. výzva k předkládání projektů – prodloužení

PDF dokument 344,85 kB 15.9.2011

Příloha č. 1 – Způsobilé výdaje

PDF dokument 103,19 kB 15.9.2011

Příloha č. 2 – Výběrová kritéria

PDF dokument 263,68 kB 15.9.2011

Příloha č. 3 – Regiony se soustředěnou podporou státu

PDF dokument 92,7 kB 15.9.2011

Příloha „Vyloučené oblasti podpory“

PDF dokument 159,11 kB 15.9.2011

Vysvětlující informace k bodu 3 IV. výzvy k předkládání projektů – prodloužení

PDF dokument 99,54 kB 15.9.2011

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace – zvláštní část

PDF dokument 1,95 MB 13.10.2011

Osnova studie proveditelnosti

PDF dokument 222,91 kB 15.9.2011

Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část č.j. 39167/11/08100

PDF dokument 268,49 kB 19.10.2011

Podmínky pro poskytnutí dotace z Programu Inovace

PDF dokument 423,88 kB 8.4.2013

Příručka způsobilých výdajů

PDF dokument 423,98 kB 5.10.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platí pro 1. verze Žádostí o platbu podaných od 01. 04. 2012)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2012, vztahuje se na Žádosti o platbu jejichž 1. verze byla podaná po 1. 4. 2012.

neznámý typ 559,46 kB 20.3.2012