Inovační projekty – Výzva IV. – II. prodloužení

Program Inovace – Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

Informace pro žadatele - Oznámení o postupu při vydávání Rozhodnutí v rámci programu INOVACE – inovační projekt, IV. výzva – II. prodloužení

Řídící orgán OPPI informuje žadatele o dotaci v rámci IV. Výzvy programu INOVACE – inovační projekt, II. prodloužení, že budou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace u všech schválených projektů v rámci této výzvy. Všechny projekty tak bez ohledu na velikost žadatele o dotaci, které byly či budou schváleny Odborem implementace strukturálních fondů, získají Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Dne 20. 2. 2013 bylo vyhlášeno II. prodloužení IV. Výzvy k předkládání projektů v programu Inovace – Inovační projekt, které je určeno malým, středním i velkým podnikům. Plánovaná alokace na tuto výzvu je 2,4 mld. Kč. Žádosti o dotaci podávají žadatelé ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou aplikaci eAccount.

Příjem registračních žádostí probíhal od 8.3.2013 6:00 hod. do 22.3.2013 12:00 hod. Po celou tuto dobu byl garantován příjem registračních žádostí bez ohledu na výši alokovaných prostředků!

Příjem plných žádostí probíhal od 8.4.2013 6:00 hod. do 22.5.2013 12:00 hod.

Způsob hodnocení žádostí o dotaci:

Pořadí projektů pro přiznání dotace bude určovat datum podání finální plné žádosti. 75% alokovaných finančních prostředků je určeno pro malé a střední podniky, zbylá část pak pro podniky velké. V případě, že bude zájem ze strany malých a středních podniků nižší než 75%, bude zbývající část uvolněna velkým podnikům.

Všechny podstatné informace týkající se II. prodloužení IV. Výzvy najdou žadatelé v připojených souborech dole na této stránce. Důležitý je především dokument Výzva IV – II. prodloužení a její přílohy o způsobilých výdajích a výběrových kritériích a Pokyny pro žadatele a příjemce dotace – zvláštní část.

Změny oproti předchozí výzvě:

 • Snížení procentuální výše podpory u malých podniků
 • Snížení maximální výše podpory u projektů realizovaných v regionech se soustředěnou podporou státu na 75 mil. Kč
 • Nejzazší termín ukončení projektu je 31. 5. 2015
 • Žadatelem o dotaci nemůže být a.s. s listinnými akciemi na majitele

Základní charakteristiky programu:

Kdo může žádat (příjemci podpory)

 • Podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící především ve zpracovatelském průmyslu (podporovaná odvětví CZ-NACE jsou uvedena v textu Výzvy)
 • Malý a střední podnik, velký podnik
 • Podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí daňová období
 • Projekt musí být realizován v České republice mimo hl. m. Praha

Na co lze získat podporu (podporované aktivity)

a) Inovace produktu – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb

b) Inovace procesu – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)

 • dotace ve výši 1 – 50 mil. Kč pro a), b)
 • dotace ve výši 1 – 75 mil. Kč pro a), b) realizovaných v regionech se soustředěnou podporou státu (seznam regionů je uveden v příloze Výzvy)
 • procentuální výše podpory je u malých a středních podniků 50%, u velkých podniků 40%, v regionu Jihozápad pak u malých podniků 50%, středních podniků 40%, velkých podniků 30%

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby (pouze pro MSP), technické zhodnocení staveb (% omezeny)
 • dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví
 • provozní náklady (pouze pro MSP) – služby poradců a expertů, zvláštní školení, mzdy a pojistné
 • náklady na publicitu projektu

Praktické rady

 • projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi
 • z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena

Systém sběru žádostí

 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory, aby si před podáním žádosti o podporu byli žadatelé jistí, že projekt splňuje všechny požadavky, které jsou v těchto dokumentech specifikovány. Text programu Inovace obsahuje základní informace o programu. Dokument Výzva IV – II. prodloužení a jeho přílohy seznamují žadatelé se specifickými informacemi, které jsou platné pro IV. Výzvu programu Inovace – Inovační projekt – II. prodloužení. Při podávání registrační, a následně plné žádosti používejte dokument Pokyny pro žadatele a příjemce dotace – zvláštní část, který je detailním návodem, jak správně podat žádost o dotaci.

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

IV. Výzva k předkládání projektů – II. prodloužení

PDF dokument 308,84 kB 20.2.2013

Příloha č. 1 – způsobilé výdaje

PDF dokument 408,45 kB 20.2.2013

Příloha č. 2 – výběrová kritéria

PDF dokument 455,95 kB 20.2.2013

Příloha č. 3 – regiony se soustředěnou podporou státu

PDF dokument 403,84 kB 20.2.2013

Příloha „Vyloučené oblasti podpory“

PDF dokument 421,79 kB 20.2.2013

Osnova studie proveditelnosti

PDF dokument 114,52 kB 20.2.2013

Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část

PDF dokument 268,49 kB 20.2.2013

Příručka způsobilých výdajů

PDF dokument 443,7 kB 21.2.2013

Vysvětlující informace k bodu 3 Programu

PDF dokument 408,64 kB 20.2.2013

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace – zvláštní část

PDF dokument 1,79 MB 21.2.2013

Podmínky poskytnutí dotace z programu Inovace

PDF dokument 423,88 kB 8.4.2013

Text programu inovace

PDF dokument 231,12 kB 28.2.2013