Co je to Operační program Podnikání a inovace?

Operační program Podnikání a inovace je hlavním dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, na jehož základě je České republice poskytována finanční podpora podnikatelům, a to jak ze zdrojů státního rozpočtu, tak z prostředků Evropské unie. Konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zaměřeného na podporu rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává a hospodářská a sociální přeměna čelí strukturálním obtížím.

Logo operačního programuOperační program Podnikání a inovace navazuje na Operační program Průmysl a podnikání, který byl vyhlášen po vstupu České republiky do Evropské unie pro zkrácené programovací období let 2004-2006. Nový operační program byl vypracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na období 2007-2013 v návaznosti na hlavní strategické dokumenty ČR (Strategie hospodářského růstu ČR, Strategie regionálního rozvoje, Strategie udržitelného rozvoje, Národní inovační politika, apod.). Je hlavním programovým dokumentem realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-2013 schválené usnesením vlády České republiky č. 392/2006. Operační program Podnikání a inovace byl schválen vládou 15. listopadu 2006 usnesením č. 1302/2006 a následně byl předložen českou stranou Evropské komisi k oficiálnímu projednání spolu s Národním strategickým referenčním rámcem, jenž zastřešuje všechny operační programy v ČR.

Globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb a rozvoj podnikání, udržení přitažlivosti České republiky, regionů a měst pro investory, podpora inovací, stimulace poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, komercializace výsledků výzkumu a vývoje, podpora podnikatelského ducha a růstu hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií.

K dosažení globálního cíle budou finanční prostředky v rámci operačního programu koncentrovány na vymezené prioritní osy, charakterizující jednotlivé specifické cíle tak, aby se na hospodářském růstu České republiky v budoucnosti podílely všechny regiony a byly rovněž potlačeny tendence sociálního vyčleňování určitých skupin obyvatelstva.

Specifických cílů je dosahováno pomocí podpory určitých oblastí v rámci speciálně vytvořených programů podpory. Prostřednictvím těchto programů se realizuje konkrétní podpora podnikatelských subjektů. Tuto realizaci zajišťuje kromě agentury CzechInvest také Českomoravská záruční a rozvojová banka. Přehled prioritních os a navazujících programů je uveden v následující tabulce.

Prioritní osa Specifický cíl, prioritní osy Oblast podpory Program podpory
1. Vznik firem Zvyšovat motivaci k zahájení podnikání, zintenzivnit aktivitu malých a středních podniků a vytvářet podmínky pro využití nových finanční nástrojů pro zahájení podnikání 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům START
    1.2 Využití nových finančních nástrojů  
2. Rozvoj firem Zvýšit konkurenceschopnost podniků zaváděním nových výrobních technologií, zintenzivnit rozvoj informačních a komunikačních technologií a služeb pro podnikání 2.1 Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků PROGRES
      ZÁRUKA
    2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb ROZVOJ
      ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY
      ICT V PODNICÍCH
3. Efektivní energie Zvýšit účinnost užití energií v průmyslu a využití obnovitelných, případně i druhotných zdrojů energie (vyjma podpory spaloven) 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie EKO-ENERGIE
4. Inovace Posílit inovační aktivity podniků (zavádění inovací technologií, výrobků a služeb) 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků INOVACE
      POTENCIÁL
5. Prostředí pro podnikání a inovace Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu se subjekty z oblasti výzkumu a vývoje, zkvalitnit infrastrukturu pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace, zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu a zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu 5.1 Platformy spolupráce SPOLUPRÁCE
      PROSPERITA
    5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů ŠKOLICÍ STŘEDISKA
    5.3 Infrastruktura pro podnikání NEMOVITOSTI
6. Služby pro rozvoj podnikání Zintenzivnit rozvoj poradenských a informačních služeb pro podnikání 6.1 Podpora poradenských služeb PORADENSTVÍ
    6.2 Podpora marketingových služeb MARKETING
7. Technická pomoc Vytvořit institucionální, technické a administrativní podmínky pro realizaci operačního programu 7.1 Technická pomoc při řízení a implementaci operačního programu  
    7.2 Ostatní technická pomoc  

 

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Operační program Podnikání a inovace – aktuální znění

Schválená pátá revize OPPI Rozhodnutím Evropské komise K (2014) 1762 ze dne 1. dubna 2014

PDF dokument 2,92 MB 3.4.2014