5.3 NM02/016 Brownfield Rychvald – Regenerace objektu na výrobní areál Moramis – Moravskoslezský kraj

Předmětem podpořeného projektu byla rekonstrukce objektu brownfieldu a jeho okolí na výrobní a administrativní zázemí společnosti Moramis s.r.o.

Charakteristika žadatele

Projekt realizovala společnost Moramis s. r. o., která se zabývá výrobou betonových výrobků pro stavební účely.

Popis projektu

Projekt navázal na výzkumnou a vývojovou etapu technologie Akvatron a projekt spojený se získáním ochranných známek na tyto produkty. Společnost Moramis s.r.o. využívala pronajaté prostory, které svojí kapacitou neumožňovaly využití pro výrobní účely. Objekt brownfieldu, který byl předmětem projektu, se nachází v těsné blízkosti areálu, kde probíhaly výzkumné a vývojové etapy směřující ke konečné výrobě chemických přísad do betonu. Areál brownfieldu se v minulosti využíval jako kravín, následně byl přebudován pro potřeby výroby zpracování a recyklaci plastových odpadů. Objekt byl ve velmi špatném stavu a nemohl být bez nutných stavebních úprav využíván. V rámci projektu došlo k regeneraci okolí objektu, odvozu a zpracování nebezpečného odpadu. Provedly se nezbytné vnější a vnitřní stavební práce k regeneraci objektu. Zejména bylo nutné upravit jeho vnitřní dispoziční řešení a stavebně opravit nosné zdivo, aby se zabránilo statickému znehodnocení objektu. V objektu se nachází výrobní a administrativní zázemí společnosti Moramis s.r.o. Plánovaná výroba se zaměřuje na výrobkovou řadu hydroizolačního krystalizačního systému Akvatron a vyvinuté materiály určené ke zvýšení životnosti a k ochraně inženýrských staveb (např. mosty, tunely, podchody) proti průniku vody, ropných produktů (např. motorový olej, benzin, nafta), chemických rozmrazovacích látek (CHRL) a dalších solí agresivních na betonové konstrukce.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení  Datum ukončení 29. 9. 2009 31. 12. 2010
Celkové způsobilé výdaje 8 940 244 Kč
Celková požadovaná dotace 5 364 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%