5.3 NM02/003 Rekonstrukce výrobního areálu společnosti STROJÍRNA OSLAVANY spol. s r.o. - Jihomoravský kraj

V rámci realizace projektu bylo zrekonstruováno sedm výrobních objektů a vybudována nová vodovodní přípojka s vnitřními rozvody.

5.3 NM02/003 Rekonstrukce výrobního areálu společnosti STROJÍRNA OSLAVANY spol. s r.o., Jihomoravský kraj

Charakteristika žadatele:

Základy společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. byly položeny v roce 1973 významným strojírenským podnikem První brněnská strojírna Brno. V roli samostatného závodu tohoto podniku podnikala  společnost do roku 1992  a v tomto období se vlastním technickým know-how  a moderní technologií pro strojní obrábění stala dominantním českým dodavatelem tlumičů pro podvozky kolejových vozidel a výrobcem přesných strojních součástí. Od roku 1993 pod novým obchodním jménem STROJÍRNA OSLAVANY spol. s r.o. nastoupila firma vlastní cestu rozvoje podnikání v oblasti lehkého strojírenství jako privátní společnost s jasně definovanou vlastnickou strukturou fyzických osob.

Nosný výrobní program tvoří hydraulické tlumiče pro kolejová vozidla vlastní konstrukce v pěti typových řadách, včetně opravárenské a servisní činnosti. Tyto výrobky se uplatňují v klasické železniční dopravě při tlumení podvozků tažných i přípojných vozů, samovratných výhybek, v příměstských motorových jednotkách a v sektoru městské dopravy, tj. tramvajích a vozech metra. Dále se společnost orientuje na výrobu přesných strojních součástí a kooperací pro finální výrobce.

Popis projektu:

Cílem projektu byla rekonstrukce výrobních objektů v areálu firmy, jejichž stav před realizací projektu odpovídal době vzniku, tj. přelomu 19. a 20. st., a neumožňoval efektivní využití pro hlavní předmět činnosti společnosti – výrobu hydraulických tlumičů pro veškerá kolejová vozidla a přesných strojních součástí pro finální producenty. Stavebně technický stav areálu, tepelně technické parametry i architektonický ráz budov, dříve sloužících jako administrativní a provozní zázemí dolu KUKLA, nevyhovoval současným výrobním potřebám z hlediska pracovního prostředí, technologické návaznosti výrobních procesů, bezpečnosti práce i přípustné zátěže konstrukcí.

Předmětem projektu byla revitalizace, technické zhodnocení a změna užívání vybraných objektů, úpravy přístupových ploch a komunikací.  Součástí stavby bylo rovněž nahrazení nevyhovujícího vlastního zdroje novou vodovodní přípojkou s připojením na veřejný vodovod včetně vybudování vnitřních rozvodů. 

Výstupem projektu je sedm zrekonstruovaných objektů o podlahové ploše 4 495 m2 v areálu společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. a nová vodovodní přípojka s vnitřními rozvody.  

Mezi hlavní přínosy projektu patří následující:

  • Inovativní uspořádání od předvýrobních etap, výrobního procesu až po skladování hotových výrobků a jejich expedici,
  • vznik nového pracoviště bezprašné montáže a zkušebnictví tlumičů, které odpovídá nárokům a požadavkům zákazníků a plánovanému procesu inovace produktů,
  • zefektivnění výroby speciálních přípravků a nářadí, opravárenské a údržbářské činnosti k plynulosti výrobního procesu, 
  • pozitivní vliv na životní prostřední díky snížení energetické náročnosti vytápění objektů, zlepšení tepelných parametrů obvodových konstrukcí a reorganizací pracovišť povrchových úprav,
  • zlepšení pracovního prostředí, bezpečnosti a hygieny práce,
  • prostor pro strategickou expanzi výrobního portfolia i doplňkové činnosti firmy s tvorbou nových 40 pracovních míst.
Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení  Datum ukončení 16. 12. 2009 30. 6. 2013
Celkové způsobilé výdaje 54 446 107 Kč
Celková vyplacená dotace 27 223 052 Kč
Míra podpory dle žádosti 50 %