5.2 SS02/726 Školicí centrum Služeb požární ochrany Ústí nad Labem - Ústecký kraj

Školicí středisko nabízí jedinečné vybavení a moderní prostory pro konání kurzů zaměřených na požární ochranu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu obyvatelstva, krizové a havarijní plánování, hygienu a ekologii.

Charakteristika žadatele:

Předkladatelem projektu byla společnost Požární služby Ústí n. L. spol. s r.o. Hlavním předmětem činnosti žadatele je poskytování služeb v oblasti požární ochrany a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci především v oblasti vzdělávání, zpracování dokumentace a praktického zajištění věcných prostředků požární ochrany, požární bezpečnosti staveb. Na hlavní předmět podnikání byly postupně navázány další činnosti tak, aby Požární služby Ústí n. L. spol. s r.o. dokázaly poskytnout svým zákazníkům kompletní péči spojenou s požárními službami a školení zaměstnanců. Silnou stránkou společnosti je rozsáhlé know-how a vysoce kvalifikovaní pracovníci, certifikovaní ke školení a poskytování takřka všech druhů služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. V současnosti je společnost také největším certifikovaným poskytovatelem školení hydrantových systémů u nás.

Popis projektu:

Na základě realizace projektu byla provedena přestavba objektu společnosti, který byl v dezolátním stavu. Demolice části převážně dřevěných konstrukcí a zastřešení nad 1.NP umožnily konstrukci jednopodlažní nástavby, ve které je umístěno školicího střediska včetně potřebného sociálního a technického zázemí.

V rámci projektu byla zřízena hala s recepcí, posluchárna pro 40 osob, praktická učebna pro 10 osob, demonstrační místnost, prostor pro praktický trénink, polygon pro nácvik výškových prací, místnost pro lektory a technické zázemí; školicí centrum tak nabízí prostory pro teoretickou i praktickou výuku.

Praktická učebna nabízí prostory k nácviku montáže, zkoušení a postupů revize jednotlivých zařízení nezbytných pro odbornou přípravu osob provádějících revize. V demonstrační místnosti jsou umístěny panely elektronické požární signalizace a stabilní, respektive polostabilní hasicí zařízení sloužící zejména k ověření teorie a získání principů a praktických dovedností a návyků ovládání těchto zařízení. Demonstrační místnost dále nabízí možnost zatemnění a nastavení mobilních panelů tvořících různé varianty „labyrintu“ s prvky uměle vytvořených překážek (dveře, kliky, rohy, schody, únikové cesty). Labyrintem účastníci kurzu prochází za pomoci luminiscenčních orientačních prvků. Po účastníky kurzu to je cenná zkušenost demonstrující důležitost použití podobných prvků usnadňujících orientaci v případě snížené viditelnosti. Polygon pro nácvik výškových prací je určen pracovníkům pohybujícím se ve výškách. V polygonu mají možnost praktického nácviku bezpečné práce na různých typech střech a konstrukcích.

Náplň kurzů je zacílena na oblast zákonného a povinného školení a odborné přípravy zaměstnanců, odborných pracovníků a členů odborných orgánů na úseku požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany obyvatelstva a krizového a havarijního plánování nevyjímaje zákonné a fakultativní školení a odborné přípravy potřebné k získání odborných způsobilostí a rozšíření vzdělání ve výše jmenovaných úsecích. V rámci speciálních programů mají možnost využít učebny školicího centra školy všech stupňů i veřejnost.

 

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI


5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů

Program

Školicí střediska

Datum zahájení

Datum ukončení

27. 11. 2011

28. 11. 2014

Celkové způsobilé výdaje

29 914 292 Kč

Celková požadovaná dotace

17 947 000 Kč

Míra podpory dle žádosti

60%