5.2 SS02/391 Rekonstrukce a přístavba školicího střediska společnosti Cobbler s.r.o. – Zlínský kraj

Cílem podpořeného projektu bylo vybudování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů společnosti Cobbler s.r.o.

Charakteristika žadatele

Společnost Cobbler s.r.o. se od svého založení zaměřovala především na stavebnictví a stavební činnost. V roce 2000 se vedení rozhodlo pro rozšíření svých aktivit a společnost zahájila činnost v oboru zpracování dřeva se zaměřením na výrobu lepených profilů a eurohranolů. Společnost se neustále rozvíjí, kdy zaujíma významné místo jak mezi stavebními firmami zlínského kraje, tak i dřevozpracujícími firmami se zaměřením na výrobu lepeného profilu v celorepublikovém měřítku.

Popis projektu

Cílem předkládaného projektu společnosti Cobbler s.r.o. bylo vybudování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů a s tím spojené zlepšování kvality zázemí pro vzdělávání vlastních zaměstnanců. Neustálá potřeba rozvoje lidských zdrojů vyplynula z neustále se zvyšujících nároků na vlastní zaměstnance a souvisela jak se zaváděním nových efektivních technologických postupů a technologií v rámci oboru stavebnictví a dřevozpracujícího průmyslu, tak i s další jazykovou či informační gramotností a neustálými teoretickými či praktickými změnami v daných oborech.

Rozšiřování odborného růstu vlastních zaměstnanců v oblasti stavebnictví a dřevozpracujícího průmyslu bylo základním předpokladem pro další zvyšování konkurenceschopnosti společnosti, neboť pouze kvalifikovaní zaměstnanci umožní budoucí rozvoj společnosti na všech úrovních. Převážná část obsahové náplně plánovaných školení tedy vychází ze základní rozvojové koncepce společnosti v oblasti politiky zaměstnanosti a je spojena se zaváděním řady změn v pracovních postupech a činnostech společnosti, s nimiž je nezbytné zaměstnance průběžně seznamovat.

Projekt reagoval na situaci, kdy společnost nebyla schopna za stávajících podmínek realizovat efektivní školení pro vlastní zaměstnance, a to převážně z kapacitních důvodů, proto se společnost rozhodla realizovat projekt, jehož náplní byla rekonstrukce, přístavba a vybavení objektu školicího střediska s cílem zajištění kvalitního zázemí pro efektivní vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.2 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení Datum ukončení 14. 6. 2011 31. 12. 2012
Celkové způsobilé výdaje 25 755 517 Kč
Celková požadovaná dotace 12 877 000Kč
Míra podpory dle žádosti 50%