5.2 SS01/119 Vybudování školicího střediska pro zaměstnance a partnery společnosti ULIMEX, spol. s r.o. – Ústecký kraj

Podpořený projekt byl zaměřen na vybudování moderního školicího centra pro odborné vzdělávání a další profesní růst převážně vlastních zaměstnanců společnosti.

foto č. 1

Charakteristika žadatele

Společnost Ulimex vznikla v roce 1991 a od počátku se orientuje dvěma hlavními směry. Komplexní služby pro bytový a nebytový fond obsahují fakturační měření tepla, vody, regulace tepla, rozdělení nákladů tepla, rozvodů kanalizace, plynu a elektro atd. Druhým směrem společnosti je průmyslová regulace, která se zabývá montážní a servisní činností v oboru měření a regulace technologických procesů, realizací, výstavbou a rekonstrukcí výměníkových stanic a provozování zdrojů tepla. Neméně významným směrem v současné době jsou i dodávky a montáže tepelných čerpadel.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vybudování moderního školicího centra pro odborné vzdělávání a další profesní rozvoj převážně vlastních zaměstnanců a dále externích spolupracovníků, obchodních a jiných partnerů z podporovaných oblastí podnikání.

Výstavba školicího střediska zahrnuje úplnou přestavbu stávající haly, tzn. její odstranění a výstavbu nového jednopodlažního objektu na ploše původní nevyužívané stavby. Součástí stavby je i vytvoření manipulační a parkovací plochy podél objektu a úprava parkovišť a přístupové cesty.

Plánovaná kapacita školicího střediska přestavuje 87 míst při celkovém počtu 5ti školicích místností a nezbytném zázemí.

Přínosem realizace projektu pro firmu bude v první řadě zvýšení efektivity školení a vzdělávání, operativnější zvyšování odbornosti vlastních zaměstnanců v návaznosti na požadavky trhu a zákazníků, možnost předávání svých zkušeností partnerským firmám, odborné školení zahraničních obchodních partnerů a prohlubování spolupráce s dalšími partnery.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení  Datum ukončení 25. 3. 2009 30. 3. 2011
Celkové způsobilé výdaje 28 318 000 Kč
Celková požadovaná dotace 14 159 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%