5.2 SS01/118 Vybudování školicího a vzdělávacího střediska THT, s.r.o. – Pardubický kraj

Cílem projektu bylo vybudovat vlastní školicí středisko, které by sloužilo k teoretickému i praktickému vzdělávání zaměstnanců společnosti THT, s.r.o., dodavatelů a partnerů firmy a také jejích zákazníků.

Školicí a vzdělávací středisko THT – foto č. 1

Charakteristika žadatele

Společnost THT (Továrna hasicí techniky), s.r.o. patří mezi největší výrobce a dodavatele požárních automobilů na území České a Slovenské republiky. Její počátek se datuje od roku 1994, kdy se v rámci privatizace státního podniku KAROSA Vysoké mýto plně osamostatnila.

V současné době je nosným výrobním programem společnosti výroba různých modifikací cisternových automobilových stříkaček, technických automobilů pro technické zásahy a zásahy na likvidaci ekologických a jiných havárií. Dále forma zajišťuje školení, záruční a pozáruční servis, dodávky náhradních dílů a další služby.

Aby společnost splnila neustále se zvyšující legislativní nároky na bezpečnost, schopnost a účinnost produktů a zároveň vyhověla požadavkům zákazníků, je nutné neustále zlepšovat technologické schopnosti a růst kvalifikace zaměstnanců, stejně jako zvyšovat úroveň schopností jednotlivých dodavatelů držet krok s rostoucími požadavky na moderní požární techniku.

Velkou pozornost je proto třeba věnovat právě kvalifikaci a praktické přípravě odpovědných pracovníků, protože právě na nich závisí výsledná úroveň finálních produktů.

Popis projektu

Cílem projektu, který byl podán v rámci programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA, bylo vybudovat vlastní školicí středisko, které by sloužilo k teoretickému i praktickému vzdělávání zaměstnanců společnosti THT, s.r.o., dodavatelů a partnerů firmy a také jejích zákazníků.

a nahradit tak nevyhovující provizorní či pronajaté prostory, ve kterých dříve školení probíhala. Vybudování moderního střediska přispěje ke zvýšení efektivity jednotlivých školení a ke snížení provozních nákladů školicích aktivit.

Udržet konkurenceschopnost na trhu je možné pouze za předpokladu využívání nových technologií, sledování trendů vývoje a zlepšování schopností společnosti reagovat na potřeby a očekávání zákazníků. Hlavním předpokladem pro naplnění těchto cílů je intenzivní rozvoj schopností, dovedností a kvalifikace zaměstnanců.

Záměrem projektu bylo vybudovat v sídle společnosti přístavbu ke stávající administrativní budově, která by byla využívána k pořádání kurzů, školení a dalších vzdělávacích akcí zaměřených z nadpoloviční většiny na zvyšování kvalifikační úrovně vlastních zaměstnanců, zároveň však i dodavatelů, zákazníků a dalších spolupracujících partnerů firmy. Tyto nové prostory a část stávajících prostor byly v rámci projektu vybaveny odpovídající audiovizuální technikou, počítači a dalšími školicími pomůckami a programy v souladu s plánovanými školicími aktivitami.

Kvalifikované lidské zdroje v kombinaci se zvládnutím moderních technologií povedou k udržení a postupnému zvyšování konkurenceschopnosti společnosti nejen v rámci České republiky, ale i na zahraničních trzích.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení  Datum ukončení 3. 8. 2009 31. 10. 2010
Celkové způsobilé výdaje 13 906 591 Kč
Celková požadovaná dotace 5 562 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%