5.1PP01/020 BIC Ostrava – rozšíření PI a VTP – Moravskoslezský kraj

V rámci projektu je prováděna rekonstrukce a adaptace dvou starých budov v Ostravě - Vítkovicích tak, aby vyhovovaly podmínkám provozu vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru a poptávce ze strany inovačních firem. Projekt byl realizován v Moravskoslezském kraji.

BIC Ostrava

Charakteristika žadatele

BIC Ostrava s.r.o. se od založení v roce 1993 věnuje provozu a rozvoji podnikatelského a inovačního centra a souvisejících služeb k podpoře výzkumu, vývoje a rozvoje proinovačního prostředí. V současné době tato především regionálně působící organizace podporuje vznik a rozvoj inovativních firem a poskytuje jim komplexní služby, které využívají ve všech stádiích rozvoje (poradenské a konzultační služby, technické zázemí a vybavení laboratoří apod.).

Za účelem zajištění komplexních služeb je BIC Ostrava zapojen do několika národních i mezinárodních sítí (například od roku 1996 je certifikovaným členem European Business and Innovation Centre Network (EBN) sdružujícím více než 150 podnikatelských a inovačních center a vědeckotechnických parků v Evropě), což umožňuje rychleji a lépe reagovat na potřeby a požadavky klientů, zejména s prvkem mezinárodní spolupráce.

Cílem aktivit společnosti je co nejvíce zpřístupnit informační podporu firmám v kategorii malých a středních podniků na jednotném evropském trhu. BIC Ostrava se v rámci této sítě soustřeďuje na podporu mezinárodního transferu technologií a spolupráci při hledání obchodních partnerů pro malé a střední podniky při výzkumu a vývoji nových výrobků a následně vstupu na nové trhy, včetně ochrany práv k duševnímu vlastnictví k novým produktům. BIC Ostrava rovněž provozuje vlastní výzkumné a vývojové centrum, které je zaměřeno na oblast hydrauliky, pneumatiky a mechatroniky. V rámci centra jsou poskytovány služby spojené s výzkumem, vývojem stavbou a testováním prototypových zařízení v dané oblasti včetně matematického modelování a 3D konstrukce prototypů a jejich následné ověřování.

Popis projektu

Impulsem pro podání žádosti do programu PROSPERITA byla především skutečnost, že provozovaný vědeckotechnický park (VTP) a podnikatelský inkubátor (PI) byly plně obsazeny a existovala poptávka a zájem na rozšíření prostor pro inovační firmy.

Rozšíření prostor VTP a PI a vybavení laboratorní technikou a přístroji se stalo hlavním předmětem podaného podnikatelského záměru.

V rámci projektu je prováděna rekonstrukce a adaptace dvou starých budov v Ostravě - Vítkovicích tak, aby vyhovovaly podmínkám provozu vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru a poptávce ze strany inovačních firem. Jedná se o fyzicky zastaralé budovy, které jsou pro daný účel v nevyhovujícím stavu a kde bude provedena celková rekonstrukce jak vnějšího pláště, tak úprava vnitřních prostor a vnitřních rozvodů, včetně systému vytápění. V obou budovách se počítá s využitím obnovitelných zdrojů energií. Po rekonstrukci budou budovy využity pro kancelářské a laboratorní prostory a zázemí inovačních firem, včetně prostor pro školení.

V rámci projektu budou také prováděny úpravy současných prostor VTP a PI BIC Ostrava. Zejména se jedná o úpravy dispozic vnitřních prostor - oddělení jednotlivých částí a zabezpečení jejich vstupů a dále úpravy odpadního systému, které je nutné především z důvodu stáří  budov - jsou z počátku 20. století.

Všechny budovy jsou umístěny v Ostravě - Vítkovicích a jedná/jednalo se o zastaralé a chátrající administrativně technické budovy, které byly dříve využívané společností VÍTKOVICE. Realizace projektu bude dlouhodobě pozitivně působit na rozvoj podnikatelského prostředí a moderních technologií v Ostravě a okolí.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Prosperita
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 9. 2008 30. 6. 2012
Celkové způsobilé výdaje 223 030 000 Kč
Celková požadovaná dotace 133 813 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%