5.1 SPTP02/037 Technologická platforma pro trvale udržitelné vodní zdroje (TP UVZ)

Předmětem projektu byl další rozvoj aktivit Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje.

Charakteristika žadatele:

Technologická platforma pro trvale udržitelné vodní zdroje (TP UVZ) je sdružením právnických osob, byla založena v roku 2009. Posláním této platformy je přispět k udržitelnosti české ekonomiky eliminací rizik nedostatku vodních zdrojů. V současné době platforma sdružuje 32 členy a klastr CREA Hydro&Energy o.s  s jeho 12 členy. TP UVZ, tak jako jiné evropské technologické platformy, má za cíl přispět k rozvoji společných vizí a k definování priorit výzkumu a inovací v oboru, k prosazování celostního přístupu při posuzování a řešení dílčích problémů a rizik v oblasti vodního hospodářství. Specifickým cílem je prosazovat ve výzkumných a inovačních projektech interdisciplinární pojetí, spolupráci nejen různých pracovišť VaV ale i budoucích realizátorů a uživatelů výsledků těchto projektů. Mimořádnou pozornost věnuje TP UVZ zakládání a rozvoji mezinárodní spolupráce. TP UVZ je aktivním členem WssTP - evropské technologické platformy pro vodu.

Popis projektu:

Obecným cílem projektu „TP UVZ – rozvoj“ bylo přispět k zabezpečení vodních zdrojů, nezbytných pro trvalou udržitelnost a konkurenceschopnost průmyslových a podnikatelských subjektů v ČR aniž by bylo nutné omezovat přístup k vodě ostatním spotřebitelským skupinám v ČR cestou uplatňování nových poznatků vědy a výzkumu. Tohoto cíle projektu bylo dosahováno prosazováním multioborové spolupráce mezi pracovišti členů TP UVZ i dalších subjektů v problematice vodních zdrojů. Konkrétními cíli projektu „TP UVZ – rozvoj“ bylo identifikování aktuálních problémů prostřednictvím konferencí, workshopů a cestou iniciace a realizace konkrétních výzkumných a inovačních projektů. Dalšími konkrétními cíli byl rozvoj spolupráce s Asociací inovačního podnikání ČR a s dalšími relevantními subjekty v ČR a zejména zakládání a rozvoj doposud minimálně uplatňované mezinárodní spolupráce se subjekty a institucemi z EU, dalšími cíli bylo zlepšování výuky vysokoškolských studentů a také rozvoj členské základny a zabezpečování propagace a publicity projektu.

V rámci projektu byly realizovány následující aktivity:

1. Iniciace 11 projektů – VaV, I - (Norské fondy, TAČR, MŠMT), které podali členové AVK ČR.

2. Zpracování 8 odborných studií:

2.1. Úloha vegetace ve vodním cyklu a místním klimatu.           

2.2. Principy, pozitivní a negativní příklady z ČR a ze světa.                                                                                                  

2.3. Řešení problémů znečišťování vodních zdrojů EU cestou dohod o spolupráci ve Spolkové republice Německo a v dalších srovnatelných zemích EU.  

2.4. Modelový případ výuky oboru vodní hospodářství v UJEP v Ústí nad Labem.

2.5. Problematika udržitelnosti vodních zdrojů v procesu zpracování komplexních pozemkových úprav.   

2.6. Dopady klimatické změny na vodu v krajině. 

2.7. Evropská legislativa a informační zdroje pro oblast vody.

2.8. Analýza stavu vody a půdy v ČR (v AJ – pro zahraniční partnery). 

3. Iniciace a zpracování sedmi skript v rámci projektu Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem:

3.1. Čermák J. - Voda a průmysl.

3.2. Kyncl M. & Heviánková S.  - Udržitelné systémy veřejných vodovodů a veřejných kanalizací.

3.3. Pokorný J.  - Hospodaření s vodou v krajině – funkce ekosystémů.

3.4. Rožnovský J.  - Změny podnebí.

3.5. Říha J.- Voda jako složka biosféry  - Encyklopedie vodního hospodářství I.

3.6. Říha J. - Vodohospodářská infrastruktura - Encyklopedie vodního hospodářství II.

3.7. Kohout P. - Management podzemních vod.                                                           

4. Odborné exkurze (dvě domácí: a) Liberecko b) Jižní Čechy,   jedna zahraniční: aktivní účast na 2 workshopech v Bruselu + revitalizace řeky ISAR + veletrh IFAT Mnichov ) pro studenty FŽP – UJEP.   

5. Dvanáct odborných workshopů  v ČR (z toho 5 včetně zahraničních expertů, které identifikovala a zabezpečila komplexně TP UVZ).   

6. Dva workshopy uspořádané v Bruselu s aktivní účastí zástupců významných evropských institucí  a subjektů- které se uskutečnily ve spolupráci s agenturou CZELO. Odborná vystoupení prezentovalo 7 vybraných expertů TP UVZ a a účastníci z EU: 

6.1. Dne 5.5.2014: „Current Challenges and Opportunities in Environmental Water Research“ (mimo jiné se mimo jiné aktivně zúčastnili Robert Schröder - Policy Officer, Protection of Water Resources, DG Environment, European Commission,   Durk Krol, Director, Water Supply and Sanitation Technology Platform a Jesus Ciurana, Technical Officer, ACQUEAU).

6.2. Dne 6.5.2014:  „Tackling Challenges in Environmental Water Research - International and Regional Cooperation“ (velmi aktivně vystupovali také: Pieter de Jong , Liaison Officer, Wetsus,  Esteban Pelayo Villajero, Representative, Murcía region, Tobias Midtgaard Frich, Representative, Central Denmark a Karin Lukas-Eder The Bavarian Research Alliance Representative, Brussels Office).

7. Čtyři konference, pořádané ve spolupráci různých členů Technologické platformy pro trvale udržitelné vodní zdroje:

7.1. Konference „Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů“,  16. – 18. 4.  2013, Most.

7.2.Mezinárodní konference „Extrémy oběhu vody v krajině“, 8. - 9. 4. 2014, Mikulov.                                                                                                                                                                

7.3. Vědecká konference „Přenos výsledků výzkumu do praxe“,10. 6. 2014, Praha Průhonice.                                                                                                                                                          

7.4. Konference „Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR – příležitosti a rizika“  3. 12. 2014, Praha.

8. Odborný seminář pro doktorandy Hornicko-geologické fakulty  VŠB – TU Ostrava,  10. 10. 2013 v rámci Institutu environmentálního inženýrství.

9. Aktivní činnost členů Rady expertů AVK ČR:

9.1. World Business Council for Sustainable Development - česká pobočka - czech bcsd – Pracovní skupina 5 – Vodní hospodářství.

9.2. Český výbor Mezinárodní komise pro závlahy a odvodňování (ICID - Innternational Commission on Irrrigation and Drainage).

9.3. Asociace inovačního podnikání ČR.

9.4. Expertní hodnoticí komise programu Centra kompetence – TAČR.

10. Rozvoj mezinárodní spolupráce

10.1. Členství a průběžná součinnost s evropskou technologickou vodní platformou – The European Water Platform (WssTP).

10.2. Rozvoj spolupráce s evropskými institucemi (DG Environment, The Bavarian Research Alliance, Murcía region, Wetsus apod.).

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

5.1 – Platformy spolupráce

Program

Spolupráce – technologické platformy

Datum zahájení

Datum ukončení

1. 1. 2013

31. 12. 2014

Celkové způsobilé výdaje

4 908 789 Kč

Celková vyplacená dotace

3 681 589 Kč

Míra podpory dle žádosti

75%