5.1 SPTP02/008 Vozidla pro udržitelnou mobilitu - Jihočeský kraj

Cílem realizovaného projektu bylo zpracovat strategickou úvahu o zaměření výzkumu, vývoje a inovací v automobilovém průmyslu takovou formou, kterou nabízejí technologické platformy.

 5.1 SPTP02/008 Vozidla pro udržitelnou mobilitu - Jihočeský kraj

Charakteristika žadatele:

Předkladatelem projektu Vozidla pro udržitelnou mobilitu bylo Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP). Sdružení automobilového průmyslu vzniklo v roce 1989 jako zájmové sdružení právnických osob. V současné době je do jeho činnosti zapojeno 146 firem, mezi které patří výrobci automobilů, motocyklů, přípojných vozidel a dodavatelé jejich dílů, systémů a příslušenství. Mezi členskými organizacemi jsou také katedry vysokých škol a nevýrobní (výzkumné a vývojové) organizace. Kolektivním členem je Združenie automobilového priemyslu Slovenské republiky (ZAP SR).

AutoSAP je členem v řadě tuzemských podnikatelských a zaměstnavatelských organizacích (např.: SP ČR a HK ČR). Vysoká angažovanost je i v dalších organizacích, jako je např. Rada vlády pro výzkum a vývoj, Rada pro bezpečnost silničního provozu atd. Z hlediska mezinárodního zapojení je AutoSAP členem čtyř významných mezinárodních nevládních organizací (ACEA, ACEM, ODETTE) a asociace SEMA USA.

Sdružení automobilového průmyslu má následující cíle:

  • Trvalý rozvoj automobilového průmyslu jako specifického výrobního odvětví,
  • udržování trvalé konkurenční schopnosti českých výrobců vůči vyspělým zahraničním firmám,
  • zdokonalování, rozvoj a podpora vzájemné spolupráce členů,
  • rozvoj ekonomické spolupráce a integrace s vyspělými státy, udržování kontaktů s národními i nadnárodními sdruženími a svazy obdobného zaměření,
  • prosazování zájmů národního automobilového průmyslu v tuzemsku i zahraničí,
  • prezentace automobilového průmyslu jako technicky, výrobně, obchodně a ekonomicky provázaného celku.

Popis projektu:

S cílem definovat strategii pro oblast VaV v horizontu 10 – 15 let a stanovit témata pro realizaci inovací a jejich zavedení ve formě výrobků a technologií se z členské základny AutoSAP  do projektu zapojilo 7 subjektů: České vysoké učení technické v Praze; ŠKODA AUTO a.s.; HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.; Visteon - Autopal Services s.r.o.; BRISK Tábor a.s.; Iveco Czech Republic, a. s.; Ricardo Prague s.r.o.  Základním úkolem aktivit projektu bylo podpoření rozvoje kooperačního odvětvového seskupení – technologické platformy na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu.

V rámci realizace projektu byly vytvořeny strategické dokumenty, dále byly realizovány aktivity související se zapojením TP do evropských technologických platforem, doprovodnou propagací a publicitou, pořádáním workshopů a akcí sdílení zkušeností a iniciací návazných výzkumných a vývojových projektů v národním či mezinárodním měřítku.

Klíčovým úkolem pěti etapového projektu technologické platformy bylo zpracování dvou strategických dokumentů – strategické výzkumné agendy (SVA) a implementačního akčního plánu (IAP).

První etapa projektu zahrnovala Kick off projektu, navázání synergií s evropskou technologickou platformou a přípravu podkladů pro SVA. Druhá etapa se soustředila především na samotné zpracování SVA. V rámci třetí etapy proběhlo několik odborných diskusí věnovaných hlavním bodům SVA a iniciace projektů. Náplní aktivit realizovaných ve čtvrté etapě bylo zpracování druhého strategického dokumentu -  IAP. Poslední etapa potom byla věnována projednání IAP, jeho korekturám a aplikaci.

V rámci projektových činností platformy bylo vydáno 17 čísel Bulletinu TP VUM. TP uspořádala množství oborově zaměřených workshopů a seminářů. K 31. 12. 2013 byly na základě SVA a IAP realizovány dva výzkumné a vývojové projekty.  

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 5.1 – Platformy spolupráce
Program Spolupráce – technologické platformy
Datum zahájení Datum ukončení 1. 6. 2010 31. 5. 2013
Celkové způsobilé výdaje 4 761 971 Kč
Celková požadovaná dotace 3 571 476 Kč
Míra podpory dle žádosti 75%