5.1 SPTP01/012 Rozvoj Technologické platformy Strojírenství – Plzeňský kraj

Podpořený projekt si kladl za cíl podpořit činnosti a iniciativy České technologické platformy Strojírenství.

Charakteristika žadatele

Posláním České technologické platformy Strojírenství je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch rozvoje strojírenského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit. Česká technologická platforma Strojírenství (ČTPS) je zastřešující platformou v oblasti strojírenství v ČR a je tvořena 33 subjekty trojího typu: technické vysoké školy ČR, jejichž součástí je strojní fakulta, významné podniky a výzkumné organizace, profesní oborová sdružení.

Popis projektu

Realizací projektu byly podpořeny aktivity a iniciativy této organizace působící ve prospěch rozvoje strojírenského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit. Celá realizace je rozčleněna do 3 etap. Předmětem 1. etapy bylo zpracování dokumentu Strategická výzkumná agenda. Klíčovou aktivitou 2. etapy bylo rozpracování Strategické výzkumné agendy, respektive vytvoření vybraných oborových Strategických výzkumných agend a výstupem závěrečné 3. etapy bylo zpracování Implementačního akčního plánu.

Hlavním cílem sdružení je koordinovat činnost subjektů při tvorbě a naplňování dlouhodobé vize budoucího technologického rozvoje v oblasti strojírenství, iniciovat kroky vedoucí k růstu konkurenceschopnosti strojírenského oboru v regionech i v rámci evropského hospodářského prostoru a současně být i odborným partnerem obdobných evropských technologických platforem (MANUFUTURE apod.).

Další významnou aktivitou je monitorování a analýzy světových trendů ve strojírenské oblasti, monitorování kapacit a potenciálu českých produkčních, vědecko-výzkumných i vzdělávacích institucí a spolupráce při vytváření politiky a právních předpisů, sloužících k povzbuzení inovačních aktivit v této oblasti. Přirozenou součástí je i spolupráce s odborně příslušnými ministerstvy (MPO, MŠMT apod.), pořádání odborných konferencí, workshopů i prezentací nejvýznamnějších úspěchů a vytváření akcí a podmínek pro úzkou kooperaci uvedených typů subjektů a urychlování přípravy a realizace jejich společných výstupů.

V neposlední řadě pak jde i o účelnou spolupráci s dalšími technologickými platformami a o navazování kontaktů s představiteli jiných oblastí (bankovní sféra, oblast mediální a reklamní apod.), kteří mohou vhodně nastavenou spoluprací podpořit kvalitu a tempo realizaci výzkumně-vývojových a produkčních aktivit v této oblasti.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Spolupráce – technologické platformy
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 5. 2009 30. 4. 2012
Celkové způsobilé výdaje 6 670 000 Kč
Celková požadovaná dotace 5 000 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 75%