5.1 SPTP01/010 Technologická platforma strojírenská výrobní technika - Hl. m. Praha a Ústecký kraj

Předmětem tříetapového projektu bylo zpracování strategické výzkumné agendy a vypracování a realizace implementačního akčního plánu Technologické platformy strojírenské výrobní techniky.

Charakteristika žadatele:

Předkladatelem projektu bylo zájmové sdružení Svaz strojírenské technologie. Jedná se o sdružení právnických osob s právní subjektivitou.  Svaz strojírenské technologie působí v České republice od roku 1990 a sdružuje celkem 48 významných výrobních a dodavatelských organizací, které se zabývají převážně výrobou a dodávkami obráběcích a tvářecích strojů, dřevoobráběcích strojů, nástrojů a měřidel, hydraulických prvků a agregátů.

Popis projektu:

Seskupení výrobních podniků, výzkumných institucí a vysokých škol technického zaměření v oboru strojírenské výrobní techniky uzavřelo mezi sebou roku 2008 smlouvu o sdružení, které nese název Technologická platforma strojírenská výrobní technika. Platforma má celkem 31 řádných členů, kteří se podle odborného zaměření dělí na výrobce obráběcích strojů na kov, výrobce tvářecích strojů, výrobce příslušenství, výrobce nástrojů, ostatní výrobce, obchodní organizace, průmyslové svazy a vysoké školy (výzkumné a vzdělávací instituce).

 Svaz strojírenské technologie plní následující poslání:

  • Poskytuje českému a částečně i slovenskému průmyslu obráběcích a tvářecích strojů soubor nových opatření, jak pomoci jejich činnosti při respektování zájmů jednotlivých členů;
  • ve spolupráci s členskými podniky podporuje rozvoj vztahů s politickými, vědecko-technickými a administrativními strukturami;
  • udržuje a rozvíjí sumu vědomostí a znalostí oboru tak, aby ČR obhájila svoji pozici v rámci evropského a celosvětového trhu obráběcích a tvářecích strojů;
  • podporuje členské podniky v jejich náhledu na celosvětový technický rozvoj a záležitosti celosvětového marketingu a tím podporuje rozvoj jejich výrobních aktivit.

Co se týká oborového zaměření platformy, jedná se kromě jiného zejména o aplikovaný výzkum a vývoj založený na kombinaci mechanických a elektronických prvků (označováno také jako mechatronických) umožňující automatizované řízení provozu strojů a zařízení (a také jejich celků), snímání a vyhodnocování parametrů, stanovení řídících akcí pomocí inteligentních algoritmů a její převedení na výsledný výkonový účinek pro řízení mechanických soustav.

Mezi cíle podpořeného projektu patřilo zpracování strategické výzkumné agendy a vypracování a realizace implementačního akčního plánu.

Cílem strategické výzkumné agendy bylo zmapování potřeb a bariér rozvoje na všech úrovních výzkumu a vývoje v oboru strojírenské výrobní techniky v časovém horizontu do roku 2020 a definovat priority výzkumu a vývoje v tomto oboru.

Implementační akční plán navazoval na vypracovanou výzkumnou agendu a jeho účelem bylo stanovení konkrétních aktivit, kroků a požadavků na implementaci výzkumných témat, návrhů a potenciálu technologického vývoje. Dokument byl zaměřen na popis praktických výstupů těchto aktivit Významným cílem akčního plánu bylo rovněž doporučit veřejným institucím změny prostředí a podmínek pro podporu výzkumu, vývoje a inovací na národní a evropské úrovni tak, aby byl povzbuzen jejich růst.

V rámci realizace implementačního akčního plánu byla realizována společná příprava projektů výzkumu a vývoje a další činnosti.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Spolupráce – Technologické platformy
Datum zahájení 1.1.2009 Datum ukončení 31. 12. 2011
Celkové způsobilé výdaje 6 597 344 Kč
Celková požadovaná dotace 4 948 006 Kč
Míra podpory dle žádosti 75%