5.1 SPTP01/007 Česká membránová platforma – Liberecký kraj

Cílem podpořeného projektu je podpora činnosti České membránové platformy (CZEMP) a rozvoj jejích plánovaných aktivit.

logo

Charakteristika žadatele

Česká membránová platforma (CZEMP) sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, realizaci a využití membránových operací v technologických procesech širokého spektra výrobních odvětví. Byla založena koncem roku 2007 a její  aktivita je soustředěna do několika regionů České republiky podle příslušnosti jejich členů.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu činnosti České membránové platformy (CZEMP) a rozvoj jejích plánovaných aktivit.

Membránové aplikace zatím nejsou v českém průmyslu dostatečně propagovány a ani využívány. Rozvoj založené platformy je proto předpokladem propojení výzkumných a vzdělávacích subjektů s výrobní sférou a dalšími institucemi, zabývajícími se technologiemi pro trvale udržitelný rozvoj společnosti. Membránové techniky umožňují zavedení energeticky výhodných a ekologicky atraktivních procesů do většiny současných aktivit člověka. Propojení zmíněných subjektů umožní jejich vzájemnou odbornou spolupráci založenou na dokonalé informovanosti jak vnitřní tak na úrovni evropské i světové.  Urychlené zavádění výsledků výzkumu do aplikační sféry prostřednictvím členů platformy – průmyslových subjektů bude hnacím momentem rozvoje této problematiky a tím i všech souvisejících odvětví. Nemalou pozornost věnuje CZEMP podpoře vzdělávání a propagace tohoto odvětví, a to nejen na národní úrovni v rámci spravované kontaktní databáze, ale zejména na úrovni mezinárodní.   

Spolupráce na evropské úrovni s partnerskou organizací EMH – European Membrane House v rámci aktivit ERA (European Research Area) zajišťuje kontakty a kooperace poskytující přístup k zapojení českých subjektů do mezinárodních projektů výzkumných, vývojových i vzdělávacích. Účast členů CZEMP na mezinárodních konferencích a workshopech vede k prezentaci výsledků odborné i popularizační činnosti i ve světovém měřítku.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Spolupráce – Technologické platformy
Datum zahájení Datum ukončení 10. 10. 2008 6. 10. 2011
Celkové způsobilé výdaje 4 500 000 Kč
Celková požadovaná dotace 3 372 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 75%