5.1 SPTP01/002 Podpora rozvoje bezpečnosti průmyslu v ČR – Moravskoslezský kraj

Záměrem realizovaného projektu byla podpora rozvoje činnosti České technologické platformy bezpečnosti průmyslu.

Charakteristika žadatele

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. je občanské sdružení založené na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Jejím posláním je sdružování členů na základě společného zájmu. Členem platformy se mohou stát jak průmyslové podniky, malé a střední firmy nebo fyzické osoby, tak i výzkumné instituce zřízené státem, vysoké školy, oborové svazy a sdružení nebo orgány státní správy na jakékoli úrovni.

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. (CZ-TPIS) byla zapsána do registru občanských sdružení u Ministerstva vnitra 5. 6. 2007, a to na základě usnesení valné hromady iniciované Fakultou bezpečnostního inženýrství, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Platforma navazuje na již fungující Evropskou technologickou platformou bezpečnosti průmyslu (ETPIS).

Odborné zaměření CZ-TPIS pokrývá oblast bezpečnosti průmyslu a v souladu s jednotlivými pracovními skupinami se dále člení na otázky snižování rizik, metody hodnocení rizik, lidský faktor, vzdělání v bezpečnosti a bezpečnost dopravy.

Popis projektu

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu si kladla za cíl zapojit Českou republiku do realizace hlavních činností Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu (ETPIS), propagovat získané znalosti a zkušenosti v českém průmyslu a tím dosáhnout zvýšení bezpečnosti a konkurenceschopnosti průmyslu v České republice. Vznik CZ-TPIS tak umožnil propojit zájmy průmyslových podniků, odborných i výzkumných pracovišť, univerzit apod. se zájmy orgánů státní správy.

Dílčí cíle CZ-TPIS v rámci projektu byly následující:

1.      Zapojení CZ-TPIS do realizace hlavních činností ETPIS.

2.      Vypracování Strategické výzkumné agendy (SVA) a Implementačního akčního plánu (IAP).

3.      Iniciace, podpora a propagace realizovaných vědecko – technických záměrů z oblasti bezpečnosti průmyslu.

4.      Vytváření vazeb mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti bezpečnosti průmyslu.

5.      Zvyšování bezpečnosti a konkurenceschopnosti českého průmyslu.

6.      Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v průmyslu.

7.      Zapojení do stávajících sítí spolupráce a vytváření nových.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Spolupráce – Technologické platformy
Datum zahájení Datum ukončení 1. 1. 2009 31. 12. 2011
Celkové způsobilé výdaje 5 997 000 Kč
Celková požadovaná dotace 4 492 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 75%