5.1 SPK02/018 NANOPROGRES - Kraj Pardubický, Liberecký, Jihomoravský, Středočeský

Cílem byla realizace projektů zaměřených do oblasti výzkumu a vývoje nanovláken s orientací na uplatnění v průmyslu a biomedicíně.

Charakteristika žadatele:

Klastr Nanoprogres vznikl v květnu 2010 jako zájmové sdružení právnických osob – podnikatelských subjektů, akademických institucí a vědecko-výzkumných pracovišť, založené za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a podpory podnikání v oblasti nanotechnologií. Hlavním zaměřením je výzkum funkcionalizovaných nanovlákenných struktur a stanovení jejich aplikačního potenciálu v oblasti biomedicíny a průmyslu.

Popis projektu:

V rámci projektu klastru bylo realizováno pět společných projektů.

Projekt 1 – Vývoj reprodukovatelné metody přípravy nanovláken typu“jádro/plášť“

Cílem řešení byl vývoj plně kontrolovatelného a reprodukovatelného postupu přípravy koaxiálních nanovláken. Byla tedy zachována koncepce zvlákňování v elektrostatickém poli pomocí speciální elektrody, jednotlivé funkční prvky však byly zdokonalovány a byl vyvinut systém regulace procesních parametrů. Způsob přípravy, volba materiálů a způsob konstrukce prototypu byly přizpůsobeny hygienickým požadavkům na výrobu v podmínkách čistého prostoru. Vývoj postupu přípravy a přizpůsobení zařízení byl koncipován tak, aby umožňoval co největší variabilitu z hlediska typu a počtu komponent tvořících koaxiální nanovlákno. Součástí projektu byla pilotní výroba variant testovacího přeplavovacího elektrospineru a praktické testování navrženého způsobu přípravy koaxiálních nanovláken. Cílem bylo zpracování technické dokumentace umožňující plně kontrolovaný a reprodukovatelný postup přípravy koaxiálních nanovláken a zhotovení prototypu přeplavovacího elektrospineru.

Projekt 2 – Vývoj zdravotnických prostředků na bázi funkcionalizovaných nanovláken pro vnější aplikaci, kožní kryty a chirurgické aplikace

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření zcela nových kytů na bázi funkcionalizovaných nanovlákenných struktur aplikovatelných v práci s buněčnými kulturami, které umožňují vyšší imobilizaci artificiálních či nativních růstových faktorů pro vyšší buněčnou adhezi, rychlejší proliferaci a specifickou proliferaci buněk.

Projekt 3 – Zdravotnické prostředky na bázi funkcionalizovaných nanovláken pro použití na biomodelech

Pro aplikaci v humánní medicíně je zcela nezbytné, aby vyrobená nanovlákna splňovala náročné požadavky evropské legislativy zdravotnických struktur. Jedním z cílů tohoto projektu bylo vytvoření postupů v souladu se správnou výrobní praxí určených pro výrobu takových nanovláken, která jsou vhodná pro další funkcionalizaci pomocí PRP a použití v humánní i veterinární medicíně. Dalším postupným cílem bylo otestování vytvořených zdravotnických prostředků dle předpisů českých a evropských zdravotnických autorit tak, aby vytvořených produkt mohl být nabídnut k medicínské aplikaci.

Na pracovištích některých účastníků klastru byly vyvinuty nanokapsle jako alternativa pro aplikaci liposomů v oblasti dodávání léčiv.  V rámci tohoto projektu také probíhala praktická realizace unikátního patentu, příprava výroby nanokapslí na základě metody elektrospinningu s použitím přeplavovacího elektrospinneru ve větším než laboratorním měřítku a jejich testování.

Projekt 4 – Příprava nativních proliferačních faktorů, sterilizace a balení vzorků a organizace transportu

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření a realizace postupů včetně nezbytných sterilizačních kroků pro výrobu funkcionalizovaných nanovláken a stanovení způsobů jejich balení. Dalším klíčovým bodem byla příprava krevních derivátů (PRP, trombocytových frakcí, alfa-granulí), vytvoření pracovních postupů pro funkcionalizování nanovláken při operativně a také transport krevních derivátů v rámci SVP.

Projekt 5 – Společný projekt propagace klastru

  • Branding klastru – především webová stránka klastru a další propagační materiály,
  • komunikační strategie klastru,
  • propagace klastru pro získání nových členů,
  • propagace aktivit a činností klastru,
  • účast klastru na veletrzích,
  • zahraniční cesty k navázání mezinárodní spolupráce.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

5.1 Platformy spolupráce

Program

Spolupráce - Klastry

Datum zahájení

Datum ukončení

1. 11. 2010

30. 6. 2013

Celkové způsobilé výdaje

95 344 000 Kč

Celková požadovaná dotace

56 378 000 Kč

Míra podpory dle žádosti

60%