5.1 SPK02/013 Podpora vědy, výzkumu a inovací pro rozvoj bezpečnosti průmyslu v ČR - Moravskoslezský kraj

Projekt si kladl za cíl podpořit činnosti Bezpečnostně technologického klastru, o. s.

Charakteristika žadatele:

Bezpečnostně technologický klastr, o. s. (dále jen BTK) se zaměřuje především na aktivity v oblasti výzkumu, vývoj a inovací, marketingu a propagaci, posilování vazeb mezi členy a podporuje aktivity vedoucí k efektivnímu vzdělávání a rozvoji zaměstnanců členů klastru. BTK přispívá k větší konkurenceschopnosti průmyslových podniků a navyšuje vzájemné propojení těchto podniků s univerzitami a výzkumnými pracovišti v rámci výzkumných projektů a inovačních aktivit.

BTK vznikl v roce 2010 na základě podnětů ze strany představitelů vybraných průmyslových podniků, univerzit, technologické platformy a subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji.

Hlavním posláním BTK je:

  • Rozvoj bezpečnostně technologického výzkumu v regionu prostřednictvím silného odvětvového seskupení průmyslových podniků, vysokých škol, vědecko-výzkumných institucí, technologické platformy bezpečnosti průmyslu a dalších subjektů privátního i veřejného sektoru,
  • propojení požadavků aplikační sféry s akademickým a vědecko-výzkumným prostředím za účelem vytváření podmínek pro zvyšování úrovně konkurenceschopnosti členů a plné využití místních lidských i technických kapacit k posílení image a bezpečnosti Moravskoslezského kraje jako perspektivního regionu.

Popis projektu:

Místem realizace projektu je Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava. K investičním zařízením, která byla pořízena v rámci budování vývojových a zkušebních kapacit BTK, je zajištěn volný přístup všem členům BTK.

V rámci realizace projektu bylo uskutečněno sedm společných aktivit.

1) Vybudování mobilního měřicího pracoviště měřícího vozu

Na základě realizace projektu byl pořízen měřící vůz vybavený technickým a měřícím zařízením vhodným pro mobilní použití i provozní praxi, jenž umožňuje měření koncentrací vybraných imisních faktorů, odběr vzorků pro následné laboratorní expertízy, zpracování vzorků a jejich úpravu pro potřeby specializovaných expertiz, analýzu a vyhodnocení aktuálního stavu, vč. návrhu opatření vedoucí ke snížení této zátěže a v případě kumulovaných zdrojů znečištění s identifikací zdroje znečištění s využitím pokročilých statistických metod.

Laboratoř je využívána pro výzkumné a vývojové činnosti v oblasti pracovního prostředí a environmentálních rizik, hodnocení kontaminace ovzduší v průmyslových provozech a jejich okolí, stanovování plošného znečištění ovzduší v rámci vybrané aglomerace, sledování šíření kouřových vleček a toxických oblaků vč. jejich složení v případě vzniku průmyslové havárie nebo požárů a také pro odborné expertizy pro třetí osoby.

2) Zřízení expertního pracoviště pro hodnocení psychické (fyzické) zátěže v pracovním procesu

Cílem této aktivity bylo vytvoření systému (programu a přístroje) měření psychické zátěže osob na exponovaných pracovištích a následné posouzení pracovních a mimopracovních vlivů na tuto zátěž.

Mikropočítačový systém VarCor umožňuje měřit aktuální psychofyziologický stav organismu pomocí variability srdeční frekvence metodou spektrální analýzy.  Jedná se o rychlou, neinvazivní metodu uplatňující se jak v oblasti sportu, tak zejména v oblasti pracovního prostředí. Výsledkem měření v pracovním procesu je zjištění, do jaké míry daná práce a prostředí zatěžují konkrétní zaměstnance.

3) Rizika průmyslových procesů s nebezpečím vzniku výbušné atmosféry

Cílem bylo podpořit zejména průmyslové podniky a MSP ve vzdělávání a rozvoji dovedností v oblastech stěžejních pro bezpečnost. 

Výstupem této aktivity je vzdělávací modul (formou skript) zaměřený na rizika průmyslových procesů. Tento modul je v obecné rovině zaměřen na teorii vzniku výbuchu v technologiích a možnostech, jak tomuto fenoménu předcházet nebo se účinně bránit jeho destrukčním účinkům.

4) Centrum expertů

Účelem je poskytovat zaměstnavatelům, případně odborně způsobilým osobám v prevenci rizik dostatečné informace o oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany a problematiky životního prostředí (zejména v oblastech právních a ostatních předpisů, technické bezpečnosti, problematice výbuchů a havárií).  Minimálně 2x ročně jsou pořádány vysoce odborné semináře (workshopy) na témata aktuálních problémů bezpečnosti.

5) Centrum sdílených služeb

Tato aktivita zahrnovala vybudování Centra sdílených služeb s využitím synergie k zefektivnění podnikatelské činnosti a rozvoje spolupráce v oblastech společných zájmů.

6) Informační centrum

V rámci realizace projektu byly vytvořeny WWW stránky, které fungují jako komplexní informační servis pro členy i nečleny klastru a jsou rozděleny na veřejnou a neveřejnou část. Prostřednictvím neveřejné části mají členové k dispozici Informační centrum na principu redakčního systému, umožňující tak zaměstnancům i členům klastru aktualizovat obsah.

7) Propagace klastru

Účelem této aktivity je aktivní účast na veletrzích a konferencích v ČR i zahraničí, vytvoření propagačních materiálů BTK) a na základě těchto marketingových akcí zvýšit povědomí o klastru.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

5.1 Platformy spolupráce

Program

Spolupráce - klastry

Datum zahájení

 Datum ukončení

11. 8. 2010

30. 6. 2013

Celkové způsobilé výdaje

16 156 207 Kč

Celková vyplacená dotace

10 190 321 Kč

Míra podpory dle žádosti

60%