5.1 SPK02/001 CREA Hydro&Energy II - Kraj Olomoucký, Jihomoravský, Středočeský

Cílem projektu bylo zintenzivnění čištění průmyslových a komunálních odpadních vod s cílem umožnit recyklaci takto vyčištěných vod v papírenském a textilním průmyslu.

Charakteristika žadatele:

CREA Hydro&Energy je sdružení českých firem a výzkumných a vzdělávacích institucí zabývajících se vodním hospodářstvím a využitím obnovitelných zdrojů energie se zaměřením zejména na vodní energii. Klastr vznikl transformací z exportní aliance CREA v roce 2008.

CREA Hydro&Energy spolupracuje s velkými českými i nadnárodními společnostmi, využívá nejmodernějších technologií a know-how v oboru a podílí se na jeho tvorbě a předávání v rámci mezinárodní spolupráce. Klastr poskytuje odborné studie, školení zahraničních expertů a konzultace v oboru pro česká  i zahraniční ministerstva a další instituce v rámci rozvojové spolupráce, dotačních programů i vlastních komerčních projektů.

Od roku 2015 je klastr držitelem certifikátu „European Cluster Excellence Initiative Gold Label Certificate“. Zlatá známka, která byla klastru udělena, znamená uznání úrovně profesionality a kvality klastru CREA Hydro&Energy a je krokem k další podpoře inovací a konkurenceschopnosti organizace. 

Popis projektu:

Cílem projektu bylo umožnění recyklace průmyslových a komunálních odpadních vod za využití pokrokových oxidačních technologií s biologickým čištěním v průmyslových odvětvích s vysokou potřebou vody, jakými jsou papírenský, textilní a potravinářský průmysl. V rámci řešení bylo ověřeno zefektivnění procesu čištění odpadních vod využitím ozonu a ozonu v kombinaci s peroxidem vodíku, UV zářením a ultrazvukem. Byly navrženy a ověřeny nové možnosti využití odpadních vod v cílových průmyslových podnicích při zajištění optimální kvality čištěných odpadních vod a významném snížení nákladů. Do projektu byli zapojeni výzkumní partneři a asociace z Německa, Belgie, Slovinska a České republiky.

Podpořený projekt byl zaměřen na rozvoj klastru CREA Hydro&Energy s geografickou působností v Jihomoravském kraji a má pozitivní dopady v socio-ekonomické a environmentální oblasti.  Recyklací vod lze dosáhnout značných úspor v průmyslové výrobě a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.

Projekt má zároveň pozitivní dopad na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků ve vodohospodářském sektoru a cílových průmyslových odvětví. Realizace projektu rovněž přispěla k odbornému vzdělávání pracovníků a zapojení studentů do výzkumných aktivit a tím ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce a posílení struktur zajišťujících vazby mezi sférou vzdělání a oblasti trhu práce.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

5.1 Platformy spolupráce

Program

Spolupráce - Klastry

Datum zahájení

Datum ukončení

  1. 4. 2010

28. 2. 2013

Celkové způsobilé výdaje

9 826 000 Kč

Celková požadovaná dotace

6 877 000

Míra podpory dle žádosti

70%