5.1 SPK01/023 Klastr obecného strojírenství – Jihočeský klastr

Aktivity klastru obecného strojírenství jsou zaměřeny především na podporu růstu přidané hodnoty, zvyšování produktivity a snižování nákladů členských firem.

Charakteristika žadatele

Klastr obecného strojírenství vznikl v roce 2009 se sídlem v Plané nad Lužnicí jako seskupení strojírenských podniků a institucí, jejichž činnost navazuje na obor strojírenství. Aktuálně klastr sdružuje 70 členů.

Podnikatelská sféra je v klastru reprezentována např.  BRISK Tábor a.s.; UNIS - STROJ CZ a.s;  KOVOSVIT MAS, a.s. či TESLA Jihlava, a.s. Výzkumně-vývojová základna je zastoupena  Západočeskou univerzitou v Plzni, Vysokým učením technickým v Brně či Centrem odborné přípravy v Sezimově Ústí.

Klastr rovněž spolupracuje s hospodářskými komorami Brno a Jihlava a Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání o.p.s. a dalšími subjekty.

Popis projektu  

Aktivity klastru jsou zaměřeny především na podporu růstu přidané hodnoty, zvyšování produktivity a snižování nákladů členských firem. Aktivity lze rozdělit do těchto hlavních oblastí:

  • Poskytování vývojové infrastruktury – Klastr obecného strojírenství provozuje 7 center sdílených služeb vybavených specializovanými vývojovými a testovacími zařízeními, která v současnosti zajišťují vývojové služby nejen pro členy klastru, ale i pro ostatní strojírenské podniky. Centra jsou vybavena nejmodernější technologií, příkladem může být měrové a zkušební centrum s měřícími systémy a s atomovým absorpčním spektrometrem; vývojové výtahové pracoviště apod. Součástí těchto služeb je i zprostředkování spolupráce odborníků z partnerských univerzit na řešení konkrétních inovačních projektů členů Klastru.
  • Kolektivní výzkum a vývoj – Klastr obecného strojírenství realizuje ve spolupráci s partnerskými univerzitami a V&V partnery společné projekty průmyslového výzkumu. Oblasti výzkumu a lze rozdělit do těchto klíčových oblastí: „Nástroje“ – inovace užitných vlastností a technických parametru s cílem zvýšení produktivity výrobního procesu zákazníka; „Automatizace“– vývoj modulárního automatizačního systému založeného na společných standardech a komponentách s cílem vytváření flexibilních a snadno rozšiřitelných aplikací pro zákazníka; „Energo“ - Zařízení na výrobu a měření energií – vývoj systémového řešení řízení různých tepelných zdrojů s využitím standardizovaných měřičů s cílem snížení nákladu výroby tepla pro zákazníka.
  • Třetí aktivitou klastru je poradenství v oblasti podnikání a inovací – Klastr obecného strojírenství působí dlouhodobě jako prostředník mezi akademickou a podnikatelskou sférou.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 – Platformy spolupráce
Program Spolupráce - klastry
Datum zahájení Datum ukončení 17. 3. 2009 28. 2. 2012
Celkové způsobilé výdaje 150 380 000 Kč
Celková požadovaná dotace 79 996 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 56%