5.1 SPK01/019 Rozvoj inovací a posilování konkurenceschopnosti v Klastru ENVICRACK – Moravskoslezský kraj

Cílem podpořeného projektu je kontinuální vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody zkvalitňováním vazeb mezi výzkumem, VŠ, podnikatelskou sférou a veřejnou správou.

Envicrack - foto č. 1

Charakteristika žadatele

Klastr ENVICRACK je tvořen členy Družstva ENVICRACK. Klastr je zaměřen na činnosti spojené s likvidací odpadů a z nich vznikajících plynů a látek.

V období před založením klastru ENVICRACK byla Vysokou školou báňskou, Technickou univerzitou Ostrava realizována studie s názvem „Vyhledávání subjektů vhodných pro klastr v Moravskoslezském kraji“, zaměřená na zmapování odvětví pro vyhledávání subjektů vhodných pro klastr. Projekt byl schválen k realizaci s využitím dotace v rámci OPPP, Klastry a byl úspěšně realizován v období 2007-2008.  Na základě výsledků studie zmapování odvětví bylo založeno Družstvo ENVICRACK.

Počet členů klastru od jeho založení roste. Je to dáno rozsahem služeb, které umožňuje svým členům klastr ENVICRACK získat a využívat ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zároveň atraktivitou konceptu „udržitelného rozvoje“ kterým se klastr řídí. V současné době má klastr 19 členů z řad malých a středních podniků a vysokých škol.

V období 2007-2008 vznikly projektové záměry pro výzkum a vývoj v oblasti solárních technologií a v oblasti inovací v železniční dopravě s cílem realizace v období 2009-2012. Společné všem těmto projektům je, že jsou orientovány na snižování spotřeby fosilních paliv a využívání alternativních druhů energií.

Oborové zaměření:

Rozsah aktivit klastru byl na základě potřeb jeho členů rozšířen z oblasti zpracování odpadů o oblast inovačních aktivit ve využívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie.

Hlavními aktivitami klastru ENVICRACK jsou vědecko-výzkumné činnosti v úpravě odpadů k dalšímu využití pomocí pyrolýzní technologie a v oblasti využívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie.

Výsledky vědeckovýzkumné činnosti jsou aplikovány formou transferu technologií ve třech oblastech:

  • Pyrolýzní technologie pro zpracování tříděných odpadů.
  • Solární energie. (Konkrétně o přeměnu slunečního záření na tepelnou a elektrickou energii.)
  • Inovace v železniční dopravě. (Konkrétně snížení spotřeby energií využitím rekuperace a akumulace energie.)

V březnu 2008 byl v rámci udělování ocenění Podnikatelský projekt roku Klastr ENVICRACK nominován na cenu "Klastr roku". 

Popis projektu

Cílem projektu je kontinuální vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody zkvalitňováním vazeb mezi výzkumem, VŠ, podnikatelskou sférou a veřejnou správou. Aktivním členem klastru je VŠB-Technická univerzita Ostrava a Výzkumný ústav hutnictví a železa, a.s.

Hlavním předmětem projektu klastru ENVICRACK je vědecko-výzkumná činnost ve třech oblastech:

  • Pyrolýzní technologie pro zpracování odpadů
  • Využívání solární energie
  • Inovace v železniční dopravě vedoucí ke snižování spotřeby paliv a snižování množství emisí.

Doplňujícími projekty je pak oblast rozvoje lidských zdrojů členů klastru a propagace klastru.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Spolupráce - klastry
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 5. 2009 30. 4. 2012
Celkové způsobilé výdaje 82 267 000 Kč
Celková požadovaná dotace 49 360 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%