5.1 SPK01/006 Rozvoj inovačního potenciálu Moravskoslezského automobilového klastru – Moravskoslezský kraj

Cílem podpořeného projektu je posílení spolupráce výrobců automobilových komponentů se subjekty z oblasti výzkumu a vývoje a celkové zkvalitnění infrastruktury pro průmyslový výzkum.

Charakteristika žadatele

Moravskoslezský automobilový klastr o.s. byl založen za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a exportní schopnosti propojených firem, podnikatelů a institucí působících v Moravskoslezském kraji. Posláním je rozvoj automobilového průmyslu v regionu tak, aby byla zajištěna trvalá konkurenceschopnost regionálních subdodavatelů pro automobilový průmysl v ČR i v zahraničí, vytvářeny podmínky pro zvyšování úrovně a plné využití místních lidských i technických kapacit a posilovala se image Moravskoslezského kraje.

Popis projektu

Projekt posílí spolupráci výrobců automobilových komponentů se subjekty z oblasti výzkumu a vývoje, zkvalitní infrastrukturu pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace, zefektivní využití lidského potenciálu v automobilovém průmyslu a zkvalitní podnikatelskou infrastrukturu v tomto odvětví. 

Klíčové projekty klastru jsou soustředěny na rozšíření vybudovaných laboratoří (hlukové a tepelné), vybudování vývojových a zkušebních kapacit pro pulsační systémy a vývoj technologie vstřikování práškových kovů. 

Součástí projektu je také zřízení centra sdílených služeb zahrnujícího Centrum nákupu (společný nákup s cílem snížení nákladů), Centrum ergonomie (podpora členů při řešení úkolů spojených s ergonomií) a Centrum expertů (růst znalostního potenciálu a podpora členům při řešení specifických úkolů).

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Spolupráce - klastry
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 9. 2009 31. 8. 2012
Celkové způsobilé výdaje 22 209 000 Kč
Celková požadovaná dotace 13 444 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%