5.1 SPK01/004 CREA Hydro&Energy – Jihomoravský kraj

Projekt je zaměřen na dotvoření a rozvoj nově vzniklého klastru. Nosným oborem jsou technologie pro vodní hospodářství a obnovitelné zdroje energie.

Hydraulický agregát pro Dragflow

Charakteristika žadatele

CREA Hydro&Energy o. s. se orientuje na speciální technologie v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie, jež jsou perspektivní v České republice, ale i na mezinárodních trzích. Vize klastru byla formulována jako podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů sdružení, podpora rozvoje oboru v ČR a v dalších teritoriích zájmu, rozvoj mezinárodní spolupráce v oboru. (oborem se rozumí veškeré činnosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie, vodního hospodářství a související).

Inovační strategie se zaměřuje na vybrané segmenty trhu a tržní příležitosti. Těmito klíčovými segmenty pro Českou republiku jsou například bezpečnost vodních děl, problematika sedimentů a vývoj zařízení pro oblasti řek s malým spádem. Vybrané segmenty trhu a tržní příležitosti v cílových zahraničních teritoriích představují ochrana vodních zdrojů, energetické využití odpadů, výstavba vodních děl pomocí speciálních technologií (čistící stroj) a problematika nezasíťovaných oblasti - vývoj mikrozdrojů.

Členskou základnu klastru tvoří 15 členů, firmy: Geotest Brno, MATOUŠEK CZ a.s., PS PROFI s.r.o., Strojírny Brno, a.s., VODNÍ DÍLA – TBD a.s., AQUA PROCON s.r.o.., AQUAS vodní díla s.r.o., Projekční kancelář Ing. Mojmír Dadejík, HG partner s.r.o., Sigmainvest, Sun drive s.r.o., Urga s.r.o. Klastr spolupracuje se Vysokým učením technickým v Brně (VUT), Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně (MZLU) a Českým hydrometeorologickým ústavem.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na dotvoření a rozvoj nově vzniklého klastru. Nosným oborem jsou technologie pro vodní hospodářství a obnovitelné zdroje energie. Geografickým těžištěm je Jihomoravský kraj.

Hlavním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a prosazení celku i jednotlivých členů na zahraničních trzích. Vedlejším cílem je přispět k rozvoji oboru v českém i v mezinárodním měřítku a rozvíjet spolupráci firem s vysokými školami, ústavy a zahraničními partnery. Společný projekt řeší vybudování a rozvoj struktur klastru včetně zasíťování, propagace, vztahů k veřejnosti, rozvoje lidských a technických zdrojů, vývoje a inovací produktů, komplexního marketingu a výzkumu.

Hlavním těžištěm spolupráce bude realizace několika dílčích vývojových a inovačních projektů například v oblasti vývoje a výroby zařízení malých vodních elektráren a dalších speciálních zařízení pro vodní díla, dále vývoj a testování měřicích zařízení, metod a softwaru pro měření technických a bezpečnostních parametrů vodních děl a vytváření modelových projektů a metod.

Aktivity klastru v oblasti zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnění produktů je teritoriálně zaměřené především na země mimo EU s nižším stupněm rozvoje. Pro oblast síťování a vytváření partnerských vztahů jsou upřednostňovány asociace a partneři z EU a vyspělých zemí.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Spolupráce - Klastry
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 3. 2009 28. 2. 2012
Celkové způsobilé výdaje 78 806 000 Kč
Celková požadovaná dotace 46 555 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%