5.1 SPK01/001 CLUTEX – Klastr technické textilie – Liberecký kraj

Cílem podpořeného projektu klastru je především vývoj nových technologií v oblasti textilního průmyslu a zapojení členů klastru do společných projektů.

Clutex

Charakteristika žadatele

Projekt CLUTEX – klastr technické textilie úspěšně navazuje na úspěšný projekt Vznik a rozvoj klastru podpořený z programu Klastry v rámci OPPP. Činnost klastru je zaměřena především na projekty v oblasti vývoje speciálních nebo inovovaných výrobků pro zdravotnictví a ochranné oděvy. Klastr vznikl v březnu 2006 a sídlí v Liberci. Zapojené subjekty mají sídlo převážně v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Klastr sdružuje 22 podnikatelských subjektů a institucí zaměřených na výzkum, vývoj, vzdělávání, realizaci a využití technických textilií. Podnikatelská sféra je v klastru zastoupena Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu a dále např. společnostmi INOTEX spol. s r.o., SINTEX a VEBA, textilní závody a.s. Výzkumně-vývojovou základnu klastru reprezentuje Technická univerzita v Liberci, fakulta textilní, Textilní zkušební ústav, s.p. a Výzkumný ústav textilních strojů, a.s.

Popis projektu

Projekt klastru je zaměřen především na vývoj technologie pro tvorbu vrstevnatých struktur obsahujících textilní mřížky, použití speciálních vláken pro výrobu textilií,  optimalizaci hodnot užitných vlastností textilních výrobků určených pro oblast wellness and spa či vývoj filtračních textilií s odolností vůči UV záření. V rámci společných projektů klastru je rovněž řešena otázka vývoje a inovací technických textilií a geotextilií, ochranných oděvů a ložního prádla.

Klastr je dále zapojen do dalších projektů např. v programech CORNET, 7. RP, INTERREG III, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Cíl 3 – Program na podporu příhraniční spolupráce, Europe INNOVA atd.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Spolupráce Klastry
Datum zahájení  Datum ukončení 21. 11. 2008 20. 11. 2011
Celkové způsobilé výdaje 46 628 000 Kč
Celková požadovaná dotace 26 920 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%