5.1 PP04/016 Vědeckotechnický park profesora Lista, Jihomoravský kraj

Záměrem podpořeného projektu bylo vybudování a zprovoznění Vědeckotechnického parku zaměřeného na podporu technologicky orientovaných firem a výzkumných subjektů.

5.1 PP04/016 Vědeckotechnický park profesora Lista, Jihomoravský kraj

Charakteristika žadatele:

Předkladatelem projektu bylo Vysoké učení technické v Brně (VUT v Brně). Hlavní činnosti VUT v Brně zahrnují vzdělávání a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí aktivity. VUT v Brně má v současné době více než 23 tisíc studentů a nabízí studium na osmi fakultách. Tradičními obory studia jsou stavební, strojní a elektrotechnické inženýrství, architektura, ekonomie a řízení, výtvarné umění a informační technologie.

Věcným garantem projektu a provozovatelem Vědecko-technického parku je Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Oborově se fakulta specializuje především na automatizaci a měřicí techniku, biomedicínské inženýrství a bioinformatiku, elektroenergetiku a silnoproudou elektrotechniku, mikroelektroniku, radioelektroniku, telekomunikace, teleinformatiku a elektrotechnickou výrobu.

V oblasti výzkumu a vývoje je Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií velmi úspěšnou institucí, které se daří přicházet s velmi inovativními výstupy vědecko-technického bádání, jež jsou oceňovány i na mezinárodních fórech a v rámci mezinárodních projektů a konsorcií.

Popis projektu:

Cílem projektu bylo vybudování a zprovoznění Vědecko-technického parku profesora Lista (VTP PL, http://www.vtppl.cz/). Park je zaměřen na podporu technologicky orientovaných firem a výzkumných subjektů působících především v oblastech obnovitelných zdrojů energie, silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky, mikroelektroniky a též automatizace a řízení.

Záměrem projektu je rozvíjet nové technologie, výrobky a služby v oborech úzce spjatých s výzkumnou působností Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Vědecko-technický park disponuje 2 065 m2 užitné plochy, z níž 757 m2 je využíváno pro výzkumné laboratoře spínacích přístrojů a velmi vysokého napětí a 758 m2 slouží jako plochy pronajímané firmám. Laboratoře jsou přednostně využívány vědci z regionálního Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE, www.cvvoze.cz) Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

VTP PL plní funkci inkubační, inovační a funkci technologického transferu.

Podnikatelský inkubátor nabízí pronajímatelné prostory, zařízení a služby především pro začínající inovativní a technologicky orientované malé a střední firmy, které využívají za předem stanovených podmínek zvýhodněného nájemného a služeb.

Podnikatelské inovační centrum poskytujeobdobné služby jako podnikatelský inkubátor, ovšem cílovou skupinou jsou etablované inovační resp. technologicky orientované firmy bez ohledu na jejich velikost a stáří.

Centrum pro transfer technologií napomáhá přenosu vyvinutých technologií do firem jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni, přičemž také zajišťuje potřebné zdroje pro realizaci technologického transferu. Dále poskytuje odborné poradenství a poradenství v oblasti ochrany duševního a průmyslového vlastnictví.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Prosperita
Datum zahájení  Datum ukončení 23. 8. 2010 11. 12. 2013
Celkové způsobilé výdaje 112 564 313 Kč
Celková požadovaná dotace 84 423 232Kč
Míra podpory dle žádosti 75%