5.1 PP04/004 Vědeckotechnický park Plzeň - provoz, Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

Hlavním přínosem podpořeného projektu je zajištění financování provozu Plzeňského vědeckotechnického parku po přechodnou dobu do zajištění jeho rentability.

VTP Plzeň

Charakteristika žadatele

Plzeňský vědeckotechnický park je provozován společností Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

Vědeckotechnický park Plzeň vznikl na okraji nejúspěšnější české průmyslové zóny Borská pole. Práce na projektu byly zahájeny v roce 2004, v roce 2008 se areál parku se otevřel firmám. Největšími nájemci jsou výzkumné centrum Nové technologie při Západočeské univerzitě a MB-technology (vývoj pro automobily).

Plzeňský vědeckotechnický park nabízí či zprostředkovává služby na podporu inovačního podnikání a to včetně funkcí a služeb podnikatelského inkubátoru a centra transferu technologií.

Popis projektu

Projekt "Vědeckotechnický park Plzeň - provoz" zajistí financování provozu Plzeňského vědeckotechnického parku po přechodnou dobu do zajištění jeho rentability. Provoz parku dosáhne ekonomicky udržitelného stavu po dokončení plánované další výstavby v letech 2012 až 2014.

Dotace bude použita na financování provozních nákladů prostor doposud neobsazených nájemníky, prostor obsazených vlastníkem Plzeňského vědecko technického parku, tj. společností Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., konferenčních místností a na opravy a údržbu areálu a dále na organizaci školení a seminářů.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Prosperita
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 2. 2010 30. 6. 2014
Celkové způsobilé výdaje 10 910 000 Kč
Celková požadovaná dotace 8 181 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 75%