5.1 PP02/004 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Zlínský kraj

Cílem podpořeného projektu je vybudovat vědeckotechnický park zaměřený na ICT v těsné návaznosti na Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, čímž se umožní zasídlení relevantních firem z oboru ICT v blízkosti fakulty.

Charakteristika žadatele

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je mladou a dynamickou univerzitou, která nabízí vzdělání v širokém spektru oborů - technických, humanitních, přírodovědných i uměleckých. Řadí se ke středně velkým univerzitám v České republice.

Ve Zlínském kraji má UTB významné postavení jako instituce poskytující nejvyšší stupeň vzdělávání, ale i jako subjekt, který významně přispívá k podpoře inovací v regionu a jeho zaměstnanosti. Je centrem špičkového VaV v ČR i mezinárodním měřítku.

Popis projektu

Cílem projektu je vybudovat VTP zaměřený na ICT v těsné návaznosti na Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tím se umožní zasídlení relevantních firem z oboru ICT v blízkosti fakulty. Plně se tak využije stávající potenciál studentů, pedagogů a absolventů pro výzkum a vývoj v oboru ICT. Podpoří se setrvání kvalifikovaných pracovníků v regionu.

Proběhla jednání s klíčovými VaV pracovníky fakulty z hlediska nabídky služeb firmám a analýza poptávky u firem, která vyvrcholila podpisy Letters of intent na služby VTP. Byly připraveny a podány synergické projekty z OP Výzkum a vývoj pro inovace a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pomocí nichž UTB ve Zlíně dokáže lépe a kvalitněji poskytovat služby firmám. Podle požadavků firem byly navrženy prostory objektu ve fázi projektové dokumentace pro stavební povolení a nyní již na základě vydaného stavebního povolení probíhají stavební práce. Univerzita má na profinancování a dofinancování projektu zajištěny zdroje v podobě vlastního i externího financování.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Prosperita
Datum zahájení  Datum ukončení 8. 7. 2008 30. 6. 2012
Celkové způsobilé výdaje 249 912 000 Kč
Celková požadovaná dotace 187 432 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 75%