4.2 PT03/801 Rozšíření R&D Centrum GENERI BIOTECH s.r.o - Královéhradecký kraj

Předmětem podpořeného projektu byla podpora dalšího rozvoje výzkumného a vývojového centra GENERI BIOTECH s.r.o. zejména zvýšením jeho technologických a personálních kapacit.

Charakteristika žadatele:

GENERI BIOTECH s.r.o. je česká biotechnologická společnost, která byla založena v roce 1995. Původně byla společnost zaměřena výhradně na syntézu oligonukleotidů, postupně se však její aktivity rozšiřovaly a profilovaly až do dnešní podoby, kdy společnost tvoří dvě hlavní části: část komerční a část výzkumná.

Výrobní část podniku zajišťuje výrobu oligonukleotidů, molekulárně-genetických souprav (např. diagnostických kitů) a dalších biotechnologických komponent (např. rekombinantní proteiny). Oddělení výroby biotechnologických komponentů se zabývá hlavně syntézou oligonukleotidů (dále jen OLIGO) a real-time sond (což jsou deriváty OLIGO). Oddělení molekulárních služeb je na pomezí komerce a výzkumu. Jeho úkolem je komerčně uplatnit výsledky výzkumu. Výsledky jsou v podstatě dvojí – buď je výstupem výzkumu koncový produkt nebo nabyté know-how, které se nabízí jako tzv. molekulární služba.

Oddělení analýzy biologických vztahů se zabývá poskytováním služeb pro veřejnost (tj. mimo uživatele v oboru biologie): převážně pro soudy podává znalecké paternitní posudky a pro obecnou veřejnost provádí paternitní testování. GENERI BIOTECH komerčně realizuje jen vlastní produkty a služby.

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na podporu dalšího rozvoje výzkumného a vývojového centra GENERI BIOTECH s.r.o. zejména zvýšením jeho technologických a personálních kapacit. Zaměření centra je rozděleno do oblasti vývoje diagnostických kitů a jejich komponent a oblasti specializované produkce rekombinantních proteinů pro diagnostické a terapeutické použití. V dynamicky se rozvíjejícím oboru biotechnologie a molekulární genetiky je zejména pro malé a střední podniky zavádění inovací výhradně investicí do vlastního výzkumu a vývoje málo efektivní. Naopak transfer know-how a technologií od výzkumných organizací, provádění výzkumu ve spolupráci a větší orientace vlastních investic do vývoje se ukázalo jako velmi efektivní.

Na základě předchozích zkušeností byl projekt více zaměřen na aktivity výzkumu a vývoje následující po získání know-how či technologie od akademických partnerů – tyto aktivity jsou nezbytnou součástí úspěšné aplikace výsledků výzkumu a vývoje v praxi v návaznosti na kvalitu know-how či technologie. Cílem vývoje v oblasti real-time PCR (qPCR) tak zůstává zejména dosažení vlastností diagnostických souprav nezbytných pro jejich úspěšnou certifikaci nutnou pro praktické použití. Jedná se zejména o soupravy využitelné pro tzv. „personalised medicine“, kde je velkou konkurenční výhodou GENERI BIOTECH s.r.o. právě aktivní spolupráce s akademickými pracovišti provádějícími výzkum v oblasti translační medicíny (Lékařská fakulta MU/FN Brno, Lékařská fakulta UP/FN Olomouc apod.). Cílem vývoje v oblasti specializované produkce rekombinantních protein je dosažení vlastností produkovaných proteinů, které umožní nejen jejich využití v diagnostických soupravách, ale i jejich případné terapeutické využití.

Nedílnou součástí projektu bylo zvýšení výzkumné kapacity podporou stávající platformy uplatnění absolventů univerzit (magisterského i Ph.D. studia) ve výzkumu a vývoji soukromé sféry prostřednictvím jejich zapojení do výzkumných a vývojových firemních aktivit.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj

Program

Potenciál  

Datum zahájení

Datum ukončení

1. 5. 2013  

31.10.2014

Celkové způsobilé výdaje

7 940 000 Kč

Celková požadovaná dotace

4 762 000 Kč

Míra podpory dle žádosti

60%