4.2 PT03/649 Expanze výzkumného a vývojového centra Honeywell, spol. s r.o. - Jihomoravský kraj

Cílem realizovaného projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti rozšířením kapacit pro vlastní výzkum a vývoj v oblasti transportních systémů a automatizační a regulační techniky.

Charakteristika žadatele:

Honeywell je nadnárodní společnost zabývající se vytvářením a výrobou technologií, které ovlivňují globální trendy v řadě průmyslových oborů. Žadatelská společnost Honeywell, spol. s r.o. jako taková působí v České republice v několika oblastech a regionech. Pražské centrum, které bylo založeno v roce 1993, jako první vývojová laboratoř umístěná mimo USA, bylo později doplněno o další centra a výrobní závody. Mezi brněnské aktivity pak patří globální technologické centrum působící v rámci entity Honeywell, spol. s r.o. Jedná se o první evropské výzkumné a vývojové centrum podporující současně obchod i výrobu, přičemž předkládaný projekt navazuje dalším rozšířením VaV kapacit. V Brně je zároveň umístěn výrobní závod pro výrobu uzavíracích a regulačních ventilů pro rozvod kapalin a plynů. Tento závod sídlí ve stejné budově jako část brněnského technologického centra v pronajatých prostorech CT Parku.

Popis projektu:

Projekt navazuje na „Rozšíření výzkumného a vývojového centra Honeywell spol. s r.o.“, který byl úspěšně realizován ve druhé výzvě programu Potenciál a představuje pokračování významného rozšiřování doposud vybudovaného technologického centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací „Honeywell Technology Solutions Czech Republic“ v Brně. Rozšiřování technologického centra souvisí s jeho pevně vybudovanou pozicí a dlouhodobě narůstající poptávkou po úspěšných výzkumných, vývojových a inovačních výsledcích v rámci celosvětové korporace Honeywell.

Vlastní projekt se skládá ze dvou dílčích výzkumných, vývojových a inovačních podprojektů. První podprojekt je zaměřen na optimalizaci spotřeby, výkonnosti a emisí škodlivin u benzínových a dieselových motorů prostřednictvím turbodmychadel nebo jejich alternativ. Druhým podprojektem je vývoj systémů řízení tepelné pohody budov a energetických systémů v podobě inteligentních sítí („Smart Grids“) za současného využívání obnovitelných zdrojů energie. Předmětem projektu bylo především zvýšení stávající výzkumné, vývojové a inovační kapacity formou pořízení nových technologií, strojů a zařízení.

Projekt navazuje na rozsáhlé zkušenosti, úspěšné výsledky z předchozích období a dlouhodobou spolupráci s vědecko-výzkumnými a vývojovými organizacemi v podobě univerzit a vysokých škol. Rozvoj technologického centra bude zároveň zajišťovat udržení stávajících a tvorbu nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj

Program

Potenciál

Datum zahájení

Datum ukončení

1. 11. 2012

31. 12. 2014

Celkové způsobilé výdaje

121 323 498 Kč

Celková vyplacená dotace

48 529 399 Kč

Míra podpory dle žádosti

40 %