4.2 PT03/331 Rozšíření a vybavení výzkumného centra MAGNETON a.s. - Zlínský kraj

Záměrem podpořeného projektu bylo rozšíření a modernizace výzkumných a vývojových kapacit.

Charakteristika žadatele:

Společnost MAGNETON a.s. se sídlem v Kroměříži je známa jako výrobce a dodavatel elektrického příslušenství pro motorová vozidla a traktory. Společnost prošla řadou strukturálních změn a udržela si své postavení na pozici dodavatele točivých elektrických strojů, jako jsou generátory elektrické energie a motory určené zejména pro startování spalovacích motorů fosilních paliv.

Na trhu elektropříslušenství motorových vozidel se společnost prezentuje hlavně výrobky, které jsou vyvíjeny ve vlastních vývojových pracovištích. Vývoj produktů je výhradně z vlastní produkce bez licenčních vazeb na domácí nebo zahraniční konkurenci. Pracoviště vývoje proto zahrnují nejen vlastní konstrukční kanceláře, ale také vývojovou dílnu, zkušebnu a kontrolní měrové středisko.

Mezi významné odběratele patří společnosti z automobilového průmyslu Evropy, Asie a Amerického kontinentu.

MAGNETON a.s. dlouhodobě spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a dalšími univerzitami.

Popis projektu:

Cílem projektu bylo zajištění validačních procesů podle zákaznických požadavků v souladu s normami určenými pro automobilový průmysl. Předmětem projektu byly nutné stavební práce pro dislokaci VaV kapacit a nákup měřících a zkušebních zařízení.

Nové VaV centrum je rozděleno do 4 základních sekcí - Vývojová dílna, Parametrická zkušebna, Životnostní testy s podporou Kontrolního a měrového střediska. VaV centrum je zaměřeno na vývoj nových výrobků dle požadavků zákazníka a prokazování shody parametrů výrobku s požadavky zákazníka, a to jak v části vlastního vývoje, tak v produkci a následném sledování spokojenosti klienta.

Jednotlivé sekce obsahují vybavení, která odpovídají výrobkové skladbě společnosti. Jedná se o generátory stejnosměrného proudu – převodník mechanického pohybu na elektrickou energii, stejnosměrné motory – převodník elektrické energie na mechanický pohyb a elektronické přístroje – převodníky fyzikálních veličin na elektronický signál.

Realizace projektu umožnila provádět výzkumné a vývojové činnosti na vysoké technologické úrovni. Dále došlo k rozšíření stávající produkce o nové produkty stejné skupiny (medium high-tech) i posun vybraných produktů do vyššího stupně inovačního řádu (high-tech).

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový VaV
Program Potenciál
Datum zahájení  Datum ukončení 3. 10. 2011 31. 12. 2013
Celkové způsobilé výdaje 54 781 045 Kč
Celková požadovaná dotace 21 912 417 Kč
Míra podpory dle žádosti 40 %