4.2 PT03/048 Vybudování centra průmyslového výzkumu,vývoje a inovací hydraulických strojů (turbíny, čerpadla) a hydrotechnických zařízení (uzávěry) ve společnosti ČKD Blansko Engineering, a.s. – Jihomoravský kraj

Cílem podpořeného projektu bylo vytvoření potřebné organizační struktury a vybudování Univerzální hydraulické výzkumné stanice.

Charakteristika žadatele

ČKD Blansko Engineering, a.s. je inženýrsko-dodavatelskou firmou, jejíž hlavní oblastí činnosti jsou kompletní dodávky strojně technologického zařízení vodních elektráren a čerpacích stanic - vodních  turbín všech typů a velikostí, čerpadlových turbín a čerpadel, včetně projekčního a konstrukčního zpracování, hydraulického návrhu, modelových zkoušek, montáže a garančních měření na díle. 

V průběhu posledních  let ČKD Blansko Engineering, a.s. řešila  řadu výzkumných a vývojových projektů, na kterých  se podílel Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a byly finančně podpořeny Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Spolupráce s VUT v Brně přispívá k posílení studijního oboru vodní stroje, podporuje stabilizaci nových i stávajících výzkumných pracovníků, projektantů a konstruktérů a přispívá k zachování tradičního oboru výzkumu, vývoje, konstrukce a výroby vodních strojů v regionu.

ČKD Blansko Engineering, a.s. dále spolupracuje s ČVUT v Praze, technickou univerzitou v Ljubljani, je aktivním členem mezinárodní komise IEC pro tvorbu standardů v oblasti vodních strojů.

Popis projektu

Předmětem projektu bylo vytvoření potřebné organizační struktury a vybudování Univerzální hydraulické výzkumné stanice v hydraulické laboratoři společnosti ČKD Blansko Engineering, a.s., která slouží k výzkumu, vývoji a inovacím nových i stávajících vodních turbín, čerpadel a uzávěrů.

Výzkum, vývoj a inovace vodních turbín, čerpadel a uzávěrů je vysoce individuální záležitost, a to zejména ve vztahu k místu skutečné realizace díla.  Univerzální hydraulická výzkumná stanice dokáže simulovat hydrodynamické vlastnosti dané lokality na modelu vyvíjeného nebo inovovaného zařízení, výrazně přispívá k maximálnímu využití potenciálu vody jako obnovitelného zdroje energie v cílové lokalitě, slouží k pozorování a odstranění negativních vlivů na celkovou dlouhodobou účinnost a životnost vyvíjeného nebo inovovaného zařízení a k odstranění jeho negativních vlivů na životní prostředí.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacita pro průmyslový Va V
Program Potenciál
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 9. 2010 31. 12. 2011
Celkové způsobilé výdaje 45 490 000 Kč
Celková požadovaná dotace 18 196 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40 %