4.2 PT02/279 R&D Centrum GENERI BIOTECH s.r.o. – Královéhradecký kraj

Podpořený projekt byl zaměřený na další rozvoj výzkumného centra GENERI BIOTECH s.r.o. a zvýšení jeho kapacity.

Charakteristika žadatele

GENERI BIOTECH s.r.o. je česká biotechnologická společnost, která byla založena v roce 1995 jako první výrobce oligonukleotidů v České republice. V roce 1998 se společnost začala věnovat paternitnímu a genetickému testování a následně od roku 1999 vlastnímu výzkumu a vývoji. Výsledkem výzkumných a vývojových aktivit je zejména poskytování biotechnologických služeb a vývojových projektů na zakázku. V současné době se zaměřuje především na vývoj in vitro diagnostik.

Popis projektu

Projekt byl zaměřený na další rozvoj výzkumného centra GENERI BIOTECH s.r.o. a zvýšení jeho kapacity prostřednictvím vyvážené investice do přístrojového vybavení, do nákupu know-how a do mzdových nákladů zejména na mladé výzkumné pracovníky. Centrum je zaměřeno na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti real-time PCR (vývoj diagnostických kitů a jejich komponent) a v oblasti specializované produkce rekombinantních proteinů. Cílem vývoje v oblasti real-time PCR (qPCR) je výroba vlastních diagnostickcýh souprav a modernizace poskytovaných diagnostických služeb. Cílem vývoje v oblasti rekombinantních proteinů je zejména příprava geneticky modifikovaných eukaryontních buněčných linií pro výrobu definovaných rekombinantních proteinů.

Těchto cílů bude, mimo investic do nezbytného přístrojového vybavení, dosaženo kombinací využití vlastního know-how výroby komponent diagnostických souprav a nákupu know-how (např. od akademických partnerů). Vlastní know-how představují zejména zaváděné modernizace technologie modifikovaných sond, které jsou rozhodující součástí diagnostických souprav založených na technologii qPCR, dále příprava modifikovaných eukaryontních buněčných linií a v neposlední řadě vlastní patenty. Plánovaný nákup know-how představuje identifikované biomarkery, které jsou výstupem cíleného výzkumu prováděného na některých klinických pracovištích.

V rámci těchto aktivit byl dále prohlouben stávající technologický transfer nákupem licencí od akademických partnerů (např. Masarykova Univerzita v Brně) a následný vývoj nových výrobků či služeb. Nedílnou součástí projektu bylo zvýšení výzkumné kapacity podporou stávající platformy uplatnění absolventů univerzit (magisterského i Ph.D. studia) ve výzkumu a vývoji soukromé sféry prostřednictvím jejich zapojení do výzkumných a vývojových firemních aktivit.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 – Kapacity pro průmyslový VaV
Program Potenciál
Datum zahájení Datum ukončení 5. 10. 2009 30. 9. 2012
Celkové způsobilé výdaje 11 070 000 Kč
Celková požadovaná dotace 8 438 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%