4.2 PT02/099 Vývoj terapeutických rekombinantních proteinů – Jihomoravský kraj

Cílem podpořeného projektu bylo rozšíření stávajícího vývojové centra, čímž dojde ke zvýšení kapacity pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Charakteristika žadatele

Společnost BioVendor – Laboratorní medicína a.s. vyrábí a distribuuje prostřednictvím svých tří divizí zdravotnické vybavení a produkty medicínského výzkumu, a to jak na českém, tak zahraničním trhu. Firma sídlí v Brně, založena byla roku 1995, velikostí se jedná o střední podnik.

Výsledky činnosti žadatele jsou vlastní rekombinační proteiny, polyklonální i monoklonální protilátky a imunodiagnostické soupravy, které jsou společností vyráběny a distribuovány.

Popis projektu

Cílem předkládaného projektu bylo rozšířit stávající vývojové centrum a zvýšit tak kapacitu žadatele pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Centrum se zabývá vývojem rekombinantních proteinů, polyklonálních i monoklonálních protilátek a imunodiagnostických souprav, které nacházejí využití v nejrůznějších oblastech medicíny. Nejnověji vznikají produkty s velmi specifickým účinkem zkonstruované z různých typů proteinů a jejich částí často v kombinaci s neproteinovými molekulami. Mnohé produkty výzkumu a vývoje příjemce dotace jsou vůbec prvními svého druhu na světě.

Předmětem projektu je pořízení potřebných strojů, zařízení, SW a provedení nutných stavebních úprav pro VaV aktivity žadatele. Projekt zahrnuje i výdaje formou de minimis, a mzdy výzkumných pracovníků projektu.

Výsledkem předloženého projektu je výzkumně vývojové pracoviště schopné vyvíjet nové rekombinantní proteiny a poskytovat je v odpovídající kvalitě a kvantitě pro vývoj nových léčiv.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový VaV
Program Potenciál
Datum zahájení Datum ukončení 1. 10. 2008 23. 9. 2011
Celkové způsobilé výdaje 27 159 021 Kč
Celková požadovaná dotace 16 179 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%